Decyzją z dnia 30 października 2019 r., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu uchylił decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego we Wrocławiu z lipca 2017 r.  w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące 2012 r. i przekazał sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Decyzja kasacyjna Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji według Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu wynikała ze względu na konieczność wyjaśnienia:

1) kwestia terminu przedawnienia wszystkich okresów objętych sprawą, w związku z przesłanką zawieszenia jego biegu i koniecznością weryfikacji skuteczności zawiadomienia w trybie art. 70c Ordynacji podatkowej albowiem wątpliwości dotyczą kwalifikowanego podpisu elektronicznego na dokumencie zawiadomienia;

2) przesłuchania strony i kluczowych świadków;

3) analizę ustaleń oraz zeznań, co do braku możliwości wykonania kwestionowanych w sprawie transakcji na rzecz Strony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 9 września 2020 r., I SA/Wr 1/20, uznał, że mając na uwadze wskazany w zaskarżonej decyzji zakres koniecznego postępowania wyjaśniającego tj. kwestię zawieszenia biegu terminu przedawnienia oraz obowiązek badania przez organ z urzędu kwestii przedawnienia (zanim zostanie przeprowadzone merytoryczne postępowanie dowodowe) uzasadnione jest stanowisko, że Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu nie wykazał w zaskarżonej decyzji przesłanek do wydania decyzji kasatoryjnej w oparciu o art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej i naruszył ten przepis w sposób mający wprost na wynik sprawy. Rozważanie kwestii przedawnienia winno poprzedzać merytoryczne zajęcie się sprawą i jakiekolwiek postępowanie dowodowe, a nie stanowić jego część – co stwierdzono wprost w prawomocnym wyroku uchylającym uprzednie rozstrzygnięcie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiunie. Mianowicie w konkluzji wyroku o sygn.. akt I SA/Wr 269/18 wskazano, że (podkreślenia własne Sądu):

W ponownie przeprowadzonym postępowaniu organ odwoławczy w pierwszej kolejności powinien rozważyć kwestie dotyczące terminu przedawnienia. W sytuacji rozwiania wszelkich wątpliwości w ww. zakresie, które doprowadziłyby do konkluzji, że bieg terminu przedawnienia został skutecznie zawieszony rolą organu odwoławczego jest przeprowadzenie postępowania podatkowego, zgodnie z przydzieloną mu kompetencją (dwukrotne rozpoznanie tej samej sprawy).

W oparciu zaś o art. 153 p.p.s.a. zarówno organ jak i Sąd są związani cytowaną wyżej oceną prawną i wskazaniami, co do dalszego postępowania Organu II instancji. Należy również poczynić zastrzeżenie, że rolą organów, a nie Sądu jest gromadzenie materiałów uzasadniających twierdzenia, że organ podatkowy miał kompetencje do analizy merytorycznej poprawności deklarowanego przez podatnika zobowiązania podatkowego, albowiem zaszły okoliczności wpływające na bieg terminu przedawnienia, którego termin podstawowy na moment procedowania, co do zasady upłynął. Z kolei Sąd weryfikuje legalność takich twierdzeń organu.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu skargę jako uzasadnioną uwzględnił a zaskarżoną decyzje uchylił. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu nie został zaskarżony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu i uprawomocnił się.

Na etapie postępowania odwoławczego oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym podatnika reprezentował adwokat Marek Szymała.

Adwokat. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.
msz@szymalazaremba.pl
Marek Szymała