Prawomocnym wyrokiem z dnia 9 lipca 2019 r., I SA/Wr 268/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Decyzją tą Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu określającą kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy oraz określającą na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku VAT kwoty podatku do zapłaty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że zobowiązania podatkowe i kwoty zwrotów pośrednich za miesiące od stycznia do marca i od maja do listopada 2011 r. uległy przedawnieniu z dniem 31 grudnia 2016 r. i w związku z tym wygasły na podstawie art. 59 § 1 pkt 9 Ordynacji podatkowej. Wszystkie działania organów podatkowych tj. decyzja zabezpieczająca, zarządzenia zabezpieczenia, zajęcia zabezpieczające, rygor natychmiastowej wykonalności i tytuły wykonawcze dotyczyły wyłącznie obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Działania te nie dotyczyły zaś wykazanej przez podatnika nawyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy (zwrot pośredni VAT). Wobec przedawnienia zwrotów pośrednich organy podatkowej utraciły prawo do weryfikacji zadeklarowanych przez podatnika rozliczeń w zakresie podatku VAT.

Wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie został zaskażony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Wobec uprawomocnienia się wyroku WSA, sprawa wróciła do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, który uchylił zaskarżoną decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu w całości i umorzył postepowanie w sprawie.

Na etapie postępowania odwoławczego oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym podatnika reprezentował adwokat Marek Szymała.

Adwokat. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.
msz@szymalazaremba.pl
Marek Szymała