Prawomocnym wyrokiem z dnia 9 lipca 2019 r., I SA/Wr 269/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Decyzją tą Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu określającą kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy oraz określającą na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku VAT kwoty podatku do zapłaty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że zarzuty przedstawione w skardze są zasadne. Podczas postępowania podatkowego organy podatkowe naruszyły art. 122 O.p., art. 187 § 1 O.p. i art. 191 O.p. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że organy podatkowe naruszyły prawo do obrony strony postępowania będącej zasadą prawa unijnego, a także naruszyły zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym (art. 123 § 1 O.p.). W wytycznych dotyczących dalszego prowadzenia postępowania WSA wskazał na konieczność przesłuchania świadków oraz dokonanie oceny zgromadzonego materiału dowodowego zgodnie z zasadą swobodnej, a nie dowolnej oceny tego materiału.

Wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie został zaskażony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Wobec uprawomocnienia się wyroku WSA, sprawa wróciła do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, który uchylił zaskarżoną decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu w całości i przekazał sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia.

Na etapie postępowania odwoławczego oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym podatnika reprezentował adwokat Marek Szymała.

Adwokat. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.
msz@szymalazaremba.pl
Marek Szymała