w kategorii Postępowanie egzekucyjne w administracji

Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnychPostanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych w egzekucji w administracji organ egzekucyjny wydaje wyłącznie na wniosek zobowiązanego lub wierzyciela. Zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (upea), które weszły w życie w lutym 2021 roku, w zasadniczy sposób zmieniły reguły wydania postanowienia w sprawie kosztów. Z tego też powodu omówienie zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczących  postanowienia w sprawie kosztów podzielić można na dwie części: pierwsza – dotycząca stanu prawnego do 19 lutego 2021 r. oraz druga – dotycząca stanu prawnego obowiązującego od 20 lutego 2021 roku.

 

Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej – stan prawny do 19 lutego 2021 r.

Podstawą prawną wydania przez organ egzekucyjny postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych jest artykuł 64c § 7 upea:

[ Art. 64c § 7 upea]

Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych na wniosek wierzyciela lub zobowiązanego, złożony w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych, o którym mowa w § 6a. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.

Z przepisu tego wynika, że organ egzekucyjny nie ma możliwości wydania postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych z urzędu (z własnej inicjatywy). Wydanie postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych zawsze następuje na wniosek albo wierzyciela, albo zobowiązanego. Drugi warunek, który musi zostać spełniony, to złożenie wspomnianego wniosku w terminie do 14 dni od doręczenia zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych. Proszę pamiętać o tym, że uprzednie nieuzyskanie zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych przez zobowiązanego zawsze pozbawi go możliwości uzyskania postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych. Innymi słowy, warunkiem niezbędnym do uzyskania postanowienia w sprawie kosztów jest uprzednie otrzymanie przez zobowiązanego zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 20 września 2018 r., I SA/Sz 498/18:

O ile koszty egzekucyjne nie obciążają wierzyciela, organ egzekucyjny pozbawiony jest prawa orzekania w sprawie kosztów egzekucyjnych, chyba że w odpowiednim czasie żądanie wydania takiego postanowienia wniesie zobowiązany.

Zaskarżalność postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych

Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych jest zaskarżalne zażaleniem. Postanowienie organu odwoławczego jest zaskarżalne skargą do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

Zawiadomienie o wysokości kosztów egzekucyjnych

Zawiadomienie o wysokości kosztów egzekucyjnych następuje na podstawie art. 64c § 6a upea.

[Art. 64c § 6a upea]
Organ egzekucyjny zawiadamia:

1) zobowiązanego o wysokości kosztów egzekucyjnych na wniosek złożony w terminie 6 miesięcy od dnia:

a) wyegzekwowania wykonania obowiązku, a w przypadku wyegzekwowania obowiązku w egzekucji z nieruchomości – od dnia, w którym postanowienie o przyznaniu własności nieruchomości stało się ostateczne,

b) w którym postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego stało się ostateczne;

2) wierzyciela o wysokości kosztów egzekucyjnych w terminie miesiąca od dnia doręczenia wierzycielowi ostatecznego postanowienia umarzającego postępowanie egzekucyjne, jeżeli koszty egzekucyjne obciążają wierzyciela.

Wniosek o wydanie zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych musi zostać złożony przez zobowiązanego do organu egzekucyjnego w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego stało się ostateczne. W przypadku niezaskarżenia postanowienia organu egzekucyjnego w sprawie umorzenia postępowania, będzie to 6 miesięcy + 7 dni na złożenie zażalenia. W przypadku złożenia zażalenia na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego 6-miesięczny termin należy liczyć od dnia otrzymania postanowienia organu odwoławczego.

Zaskarżalność zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych

Zawiadomienie o wysokości kosztów egzekucyjnych nie jest zaskarżalne. W terminie 14 dni od jego otrzymania zobowiązany może natomiast złożyć wniosek o wydanie postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 8 maja 2019 r., I SA/Gd 480/19:

Na zawiadomienie o wysokości kosztów postępowania egzekucyjnego, wydane na podstawie art. 64c § 6a pkt 1 u.p.e.a., nie przysługuje zażalenie.

 

Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej – stan prawny od 20 lutego 2021 roku

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw sposób wydawania przez organ egzekucyjny postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych w administracji ulegnie zmianie.

[ Art. 64c § 9 upea]
Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych:

1) na wniosek zobowiązanego złożony w terminie 30 dni od dnia:

a) wyegzekwowania w całości obowiązku, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych, a w przypadku wyegzekwowania w całości obowiązku w egzekucji z nieruchomości – od dnia, w którym postanowienie o przyznaniu własności nieruchomości stało się ostateczne,

b) zapłaty w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych,

c) w którym postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego stało się ostateczne;

2) z urzędu, jeżeli koszty egzekucyjne obciążają wierzyciela niebędącego jednocześnie organem egzekucyjnym, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wydania:

a) zawiadomienia o przyczynach nieprzystąpienia do egzekucji, jeżeli nie wydano postanowienia o nieprzystąpieniu do egzekucji,

b) postanowienia o nieprzystąpieniu do egzekucji,

c) postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego,

d) postanowienia o zakończeniu egzekucji, o którym mowa w art. 62f § 1.

Oznacza to, że – co do zasady – aby uzyskać postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych, zobowiązany w terminie 30 dni od dnia, w którym postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego stało się ostateczne, będzie musiał złożyć do organu egzekucyjnego wniosek o wydanie postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych.

Zmiany mające obowiązywać od 20 lutego 2021 roku wyeliminują całkowicie zawiadomienie o wysokości kosztów egzekucyjnych, a co za tym idzie również wniosek o wydanie tego zaświadczenia. Nadal aktualny pozostanie wniosek o wydanie postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych, z tym że termin na jego złożenie wynosić będzie 30 dni.

Zaskarżalność postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych

Po 20 lutym 2021 roku postanowienie w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych nadal zaskarżalne będzie zażaleniem do organu odwoławczego.

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zarzuty są środkiem zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W stanie prawnym obowiązującym do 29 lipca 2020 r. zobowiązany mógł wnieść zarzuty wyłącznie w terminie 7 dni od doręczenia mu tytułu wykonawczego. Obecnie 7 dniowy termin już nie obowiązuje, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli zarzuty zostaną wniesione, po upływie 7 dni od doręczenia tytułu wykonawczego, postępowanie egzekucyjne nie zostanie zawieszone.

Skarga na czynność egzekucyjną

Skarga na czynność egzekucyjną uregulowana została w art. 54 § 1 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jej celem jest obrona przed niezgodnym z prawem przeprowadzeniem czynności egzekucyjnej przez organ egzekucyjny albo egzekutora.

Wstrzymanie wykonalności decyzji ostatecznej

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej nastąpić może na podstawie art. 63 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądmi administracyjnymi albo na podstawie art. 239f Ordynacji podatkowej po spełnieniu określonych warunków. Kiedy można złożyć wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji ostatecznej? Co powinien zawierać wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji i kto rozpoznaje ten wniosek?

Tytuł wykonawczy w egzekucji administracyjnej

Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji administracyjnej. Tytuł wykonawczy jest pierwszym pismem w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który musi zostać doręczony zobowiązanemu. Treść tytułu wykonawczego jest ściśle określona, zaś ewentualne braki są podstawą do sformułowania przez zobowiązanego zarzutów.

Adwokat. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.
+48 507 407 800
msz@szymalazaremba.pl
blank