w kategorii Postępowanie egzekucyjne w administracji

Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnychPostanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych w egzekucji w administracji organ egzekucyjny wydaje wyłącznie na wniosek zobowiązanego lub wierzyciela. Zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (upea), które wejdą w życie w lutym 2021 roku, w zasadniczy sposób modyfikują reguły wydania postanowienia w sprawie kosztów. Z tego też powodu omówienie zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczących  postanowienia w sprawie kosztów podzielić można na dwie części: pierwsza – dotycząca stanu prawnego do 19 lutego 2021 r. oraz druga – dotycząca stanu prawnego obowiązującego od 20 lutego 2021 roku.

 

Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej – stan prawny do 19 lutego 2021 r.

Podstawą prawną wydania przez organ egzekucyjny postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych jest artykuł 64c § 7 upea:

[ Art. 64c § 7 upea]

Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych na wniosek wierzyciela lub zobowiązanego, złożony w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych, o którym mowa w § 6a. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.

Z przepisu tego wynika, że organ egzekucyjny nie ma możliwości wydania postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych z urzędu (z własnej inicjatywy). Wydanie postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych zawsze następuje na wniosek albo wierzyciela, albo zobowiązanego. Drugi warunek, który musi zostać spełniony, to złożenie wspomnianego wniosku w terminie do 14 dni od doręczenia zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych. Proszę pamiętać o tym, że uprzednie nieuzyskanie zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych przez zobowiązanego zawsze pozbawi go możliwości uzyskania postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych. Innymi słowy, warunkiem niezbędnym do uzyskania postanowienia w sprawie kosztów jest uprzednie otrzymanie przez zobowiązanego zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 20 września 2018 r., I SA/Sz 498/18:

O ile koszty egzekucyjne nie obciążają wierzyciela, organ egzekucyjny pozbawiony jest prawa orzekania w sprawie kosztów egzekucyjnych, chyba że w odpowiednim czasie żądanie wydania takiego postanowienia wniesie zobowiązany.

Zaskarżalność postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych

Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych jest zaskarżalne zażaleniem. Postanowienie organu odwoławczego jest zaskarżalne skargą do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

Zawiadomienie o wysokości kosztów egzekucyjnych

Zawiadomienie o wysokości kosztów egzekucyjnych następuje na podstawie art. 64c § 6a upea.

[ Art. 64c § 6a upea]
Organ egzekucyjny zawiadamia:

1) zobowiązanego o wysokości kosztów egzekucyjnych na wniosek złożony w terminie 6 miesięcy od dnia:

a) wyegzekwowania wykonania obowiązku, a w przypadku wyegzekwowania obowiązku w egzekucji z nieruchomości – od dnia, w którym postanowienie o przyznaniu własności nieruchomości stało się ostateczne,

b) w którym postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego stało się ostateczne;

2) wierzyciela o wysokości kosztów egzekucyjnych w terminie miesiąca od dnia doręczenia wierzycielowi ostatecznego postanowienia umarzającego postępowanie egzekucyjne, jeżeli koszty egzekucyjne obciążają wierzyciela.

Wniosek o wydanie zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych musi zostać złożony przez zobowiązanego do organu egzekucyjnego w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego stało się ostateczne. W przypadku niezaskarżenia postanowienia organu egzekucyjnego w sprawie umorzenia postępowania, będzie to 6 miesięcy + 7 dni na złożenie zażalenia. W przypadku złożenia zażalenia na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego 6-miesięczny termin należy liczyć od dnia otrzymania postanowienia organu odwoławczego.

Zaskarżalność zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych

Zawiadomienie o wysokości kosztów egzekucyjnych nie jest zaskarżalne. W terminie 14 dni od jego otrzymania zobowiązany może natomiast złożyć wniosek o wydanie postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 8 maja 2019 r., I SA/Gd 480/19:

Na zawiadomienie o wysokości kosztów postępowania egzekucyjnego, wydane na podstawie art. 64c § 6a pkt 1 u.p.e.a., nie przysługuje zażalenie.

 

Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej – stan prawny od 20 lutego 2021 roku

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw sposób wydawania przez organ egzekucyjny postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych w administracji ulegnie zmianie.

[ Art. 64c § 9 upea]
Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych:

1) na wniosek zobowiązanego złożony w terminie 30 dni od dnia:

a) wyegzekwowania w całości obowiązku, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych, a w przypadku wyegzekwowania w całości obowiązku w egzekucji z nieruchomości – od dnia, w którym postanowienie o przyznaniu własności nieruchomości stało się ostateczne,

b) zapłaty w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych,

c) w którym postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego stało się ostateczne;

2) z urzędu, jeżeli koszty egzekucyjne obciążają wierzyciela niebędącego jednocześnie organem egzekucyjnym, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wydania:

a) zawiadomienia o przyczynach nieprzystąpienia do egzekucji, jeżeli nie wydano postanowienia o nieprzystąpieniu do egzekucji,

b) postanowienia o nieprzystąpieniu do egzekucji,

c) postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego,

d) postanowienia o zakończeniu egzekucji, o którym mowa w art. 62f § 1.

Oznacza to, że – co do zasady – aby uzyskać postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych, zobowiązany w terminie 30 dni od dnia, w którym postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego stało się ostateczne, będzie musiał złożyć do organu egzekucyjnego wniosek o wydanie postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych.

Zmiany mające obowiązywać od 20 lutego 2021 roku wyeliminują całkowicie zawiadomienie o wysokości kosztów egzekucyjnych, a co za tym idzie również wniosek o wydanie tego zaświadczenia. Nadal aktualny pozostanie wniosek o wydanie postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych, z tym że termin na jego złożenie wynosić będzie 30 dni.

Zaskarżalność postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych

Po 20 lutym 2021 roku postanowienie w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych nadal zaskarżalne będzie zażaleniem do organu odwoławczego.

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji są środkiem zaskarżenia, które przysługuje zobowiązanemu w początkowym etapie trwania tego postępowania. Zobowiązany może wnieść zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w terminie 7 dni od doręczenia mu tytułu wykonawczego.

Skarga na czynność egzekucyjną

Skarga na czynność egzekucyjną uregulowana została w art. 54 § 1 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jej celem jest obrona przed niezgodnym z prawem przeprowadzeniem czynności egzekucyjnej przez organ egzekucyjny albo egzekutora.

Zastosowanie środka egzekucyjnego a przedawnienie podatku

Skoro postanowienie nadające rygor natychmiastowej wykonalności naruszało prawo, to tym samym nieuprawnione było wystawienie tytułu wykonawczego, jak też zastosowanie środka egzekucyjnego przez organy podatkowe. Konsekwencją takiej sytuacji jest konstatacja, że nie przerwano biegu terminu przedawnienia poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego w oparciu o treść art. 70 § 4 O.p.

Aktualizacja tytułu wykonawczego

Aktualizacja tytułu wykonawczego jest starą nazwą dla obecnie funkcjonującego pojęcia zmienionego tytułu wykonawczego. Kiedy dochodzi od aktualizacji tytułu wykonawczego? Czy po doręczeniu zaktualizowanego tytułu wykonawczego można wnieść zarzuty?