w kategorii Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych

Zmiany w PIT oraz CIT 2021Początek roku jak zwykle obfituje w wiele zmian w prawie podatkowym. Poniżej przedstawiamy zastawienie najważniejszych zmian w podatkach dochodowych w 2021 roku.

Spółka komandytowa podatnikiem CIT

Do tej pory spółki komandytowe nie były podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegali jedynie wspólnicy tych spółek. Wspólnik będący osobą fizyczną płacił podatek PIT według stawki liniowej (19%) albo według skali podatkowej (17% lub 32%). Natomiast wspólnik sp.k. będący osobą prawną (np. spółką z o.o., spółką akcyjną lub spółką komandytowo-akcyjną) podlegał opodatkowaniu CIT w stawce 19% lub – jeśli spełniał odpowiednie warunki – mógł korzystać z preferencyjnej stawki 9%.

Nowy rok przynosi rewolucję w opodatkowaniu spółek komandytowych. Wszystkie spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terenie Polski staną się bowiem podatnikami CIT. Oznacza to, że spółka komandytowa będzie płacić CIT w stawce 19% lub – jeśli spełni odpowiednie warunki – będzie mogła skorzystać z preferencyjnej stawki 9%. Uzyskanie przez spółkę statusu podatnika CIT następuje z dniem 1 stycznia 2021 r., chyba że spółka skorzysta z możliwości odroczenia stosowania do niej znowelizowanych przepisów ustawy o CIT do dnia 1 maja 2021 r.

Jednocześnie – poza opodatkowaniem samej spółki – opodatkowaniu z tytułu udziału w jej zyskach podlegać będą także wspólnicy. Więcej na ten temat zasad opodatkowania komplementariusza i komandytariusza → Spółki komandytowe objęte CIT.

Opodatkowanie CIT niektórych spółek jawnych

Niekorzystne zmiany nie ominą też części spółek jawnych. Chodzi o spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terenie Polski, w przypadku których wystąpią łącznie dwie okoliczności, mianowicie:

➤ w gronie wspólników jest choć jeden podmiot niebędący osobą fizyczną (czyli np. wspólnikiem jest spółka z o.o.),

➤ spółka jawna nie złoży wymaganej informacji o podatnikach podatku PIT i CIT, posiadających bezpośrednio lub pośrednio prawa do udziału w jej zysku.

Pierwszą taką informację trzeba złożyć do 31 stycznia 2021 r. Pisaliśmy o tym tu → Objęcie niektórych spółek jawnych CIT w 2021 roku.

Jeśli spółka jawna, która rozpoczęła działalność przed rokiem 2021, nie dopełni w terminie obowiązku informacyjnego, z dniem 1 stycznia 2021 r. stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Konsekwencją tego będzie konieczność płacenia przez spółkę podatku CIT w stawce 19% lub – jeśli  spółka spełni odpowiednie warunki – 9%.

Podwyższenie limitu przychodów uprawniających do skorzystania z preferencyjnej stawki CIT

Dobrą informacją dla podatników jest natomiast zwiększenie limitu przychodów uprawniających do skorzystania z preferencyjnej 9% stawki CIT. Od 1 stycznia 2021 r. limit ten zostaje podwyższony z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Estoński CIT

Z początkiem roku weszły w życie przepisy o ryczałcie od dochodów spółek kapitałowych, czyli tzw. estońskim CIT. Jego istotą jest to, że podatek będzie płacony dopiero w momencie wypłaty zysku na rzecz wspólników (akcjonariuszy). Ma to być zachęta do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój.

Możliwość skorzystania z tego rozwiązania jest obwarowana koniecznością spełnienia w szczególności następujących warunków:

➤ wysokość łącznych przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekroczyły 100 mln zł (przy obliczaniu tych przychodów uwzględnia się kwotę należnego podatku VAT),

➤ większość uzyskiwanych przez spółkę przychodów musi pochodzić z działalności operacyjnej,

➤ spółka zatrudnia przynajmniej 3 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,

➤działalność prowadzona jest w formie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, a wspólnikami lub akcjonariuszami spółki są wyłącznie osoby fizyczne,

➤ spółka nie jest zaangażowana kapitałowo w innej spółce, funduszu inwestycyjnym, inwestycji wspólnego inwestowania itp.

Wybór estońskiego CIT jest możliwością, a nie obowiązkiem. Opodatkowanie według tego systemu rozliczeń wybiera się na okres bezpośrednio następujących po sobie 4 lat podatkowych. Następnie przedłuża się ono na kolejne okresy bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, chyba że spółka złoży informację o rezygnacji z opodatkowania w tym systemie.

Obowiązek informowania o strategii podatkowej

Znowelizowane przepisy ustawy o CIT wprowadzają obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Ma ona obejmować w szczególności informacje na temat:

➤ procesów i procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych oraz dobrowolnych formach współpracy z organami KAS,

➤ liczby przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych,

➤ transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,

➤ planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych,

➤ złożonych wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Obowiązkiem informowania o strategii podatkowej objęte zostały:

➤ podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów),

➤ inni podatnicy CIT uzyskujący przychody przekraczające równowartość 50 mln euro.

Informacja o strategii podatkowej za rok podatkowy powinna zostać zamieszczona na stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W tym samym terminie trzeba też poinformować urząd skarbowy o adresie strony internetowej, na której opublikowana została strategia. Niewykonanie tego obowiązku skutkować będzie karą pieniężną do 250 tys. zł.

Opodatkowanie wydania wspólnikom majątku likwidacyjnego w formie rzeczowej

Do tej pory kwestia opodatkowania spółki z tytułu wydania przez nią wspólnikom składników majątku w ramach likwidacji budziła wątpliwości interpretacyjne. Organy podatkowe zazwyczaj uznawały, że wskutek wydania wspólnikom majątku likwidacyjnego w formie rzeczowej po stronie likwidowanej spółki powstaje przychód podlegający opodatkowaniu. Inne stanowisko w tym zakresie zajmował Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyrok NSA z dnia 17 listopada 2020 r., sygn. II FSK 1868/18:

(…) prawidłowe było stanowisko Spółki, zgodnie z którym wydanie przez nią składników majątku swoim udziałowcom w ramach likwidacji nie będzie rodziło powstania przychodu oraz związanego z nim obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Skarżąca nie będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku z tego tytułu z uwagi na wykreślenie z rejestru przedsiębiorców w dacie płatności podatku. Kwestionując to stanowisko w oparciu o błędną wykładnię art. 12 ust. 1, art. 14a ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 u.p.d.o.p., organ naruszył ww. przepisy prawa materialnego, a naruszenie to miało wpływ na wynik sprawy.

Obecnie – w związku z dokonaną przez ustawodawcę zmianą art. 14a ust. 1 zd. 1 ustawy o CIT – wydanie wspólnikom (akcjonariuszom) likwidowanej spółki składników jej majątku w formie rzeczowej będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie spółki.

Spółka nieruchomościowa – definicja i nowe obowiązki

W ramach uszczelnienia systemu podatkowego, ustawodawca wprowadził nowe regulacje dotyczące tzw. spółek nieruchomościowych. Zarówno w ustawie o CIT, jak i w ustawie o PIT dodana została definicja spółki nieruchomościowej. W myśl tej definicji, spółka nieruchomościowa to podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

➤ w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność – na pierwszy dzień roku podatkowego, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na pierwszy dzień roku obrotowego, co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terenie Polski lub praw do takich nieruchomości i przekraczała ona 10 mln zł,

➤ w przypadku innych podmiotów – na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terenie Polski lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto.

Zgodnie z nowymi regulacjami, spółka nieruchomościowa, której udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze są zbywane,  jest płatnikiem podatku dochodowego, jeśli:

➤ przynajmniej jedna ze stron takiej transakcji nie jest polskim rezydentem oraz

➤ przedmiotem transakcji zbycia są udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Jako płatnik spółka nieruchomościowa ma obowiązek wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek w wysokości 19%, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód.

Na spółkę nieruchomościową nałożono też obowiązek sprawozdawczy. Mianowicie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego będzie musiała przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o podmiotach posiadających w tej spółce, bezpośrednio lub pośrednio, udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich praw.

Ponadto, jeśli spółka nieruchomościowa nie ma siedziby lub zarządu w Polsce, to ma obowiązek ustanowić przedstawiciela podatkowego. W razie niedopełnienia tego obowiązku spółka podlega karze pieniężnej do 1 mln zł, nakładanej przez naczelnika urzędu skarbowego.

Ograniczenie możliwości rozliczenia strat podatkowych powstałych wskutek działań restrukturyzacyjnych

Ograniczona została możliwość rozliczenia strat podatkowych w sytuacji, w której podatnik przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa (także w drodze aportu), lub otrzymał wkład pieniężny, za który nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Ograniczenie możliwości podwyższania i obniżania stawki amortyzacyjnej, jeśli podatnik korzysta ze zwolnienia

Ustawodawca wprowadził też ograniczenie możliwości stosowania podwyższonych lub obniżonych stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do środków trwałych wykorzystywanych w działalności, z której dochody podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym – w okresie korzystania z takiego zwolnienia. Ograniczenia te stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po dniu 31 grudnia 2020 r.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Z początkiem stycznia weszły też w życie przepisy zmieniające zasady stosowania ulgi abolicyjnej przewidzianej w ustawie o PIT. Zmiana tych przepisów polega na wprowadzeniu limitu odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej – odliczenie to nie może przekroczyć kwoty 1.360 zł.

Radca prawny | Doradca podatkowy | Mediator
Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada także uprawnienia doradcy podatkowego. Specjalizacje: prawo spółek i M&A, prawo kontraktów, prawo podatkowe. Zajmuje się również prowadzeniem mediacji w sporach między przedsiębiorcami.
mz@szymalazaremba.pl
Marzena Zaremba

Spółka jawna – co warto o niej wiedzieć?

W spółce jawnej wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką (czyli tak jak komplementariusz w spółce komandytowej). Jest to tzw. odpowiedzialność subsydiarna. Polega ona na tym, że za zobowiązania spółki jawnej odpowiada w pierwszej kolejności sama spółka, a egzekucję z majątku wspólnika wierzyciel spółki może prowadzić tylko w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. to jeden z najpopularniejszych w ostatnich latach kierunków przekształceń. Jakie zalety ma spółka z o.o.? Jak wygląda przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. krok po kroku? Ile trwa taki proces i z jakimi wiąże się kosztami?

Na co uważać przy przekształceniu spółki?

Zmiana formy prawnej spółki zawsze wymaga starannego przemyślenia i zaplanowania. Rolą prawnika doradzającego w tym procesie jest dokładne przeanalizowanie sytuacji prawnej firmy po to, by przekształcenie przebiegło bez zakłóceń, a wspólnicy nie zostali zaskoczeni nieprzewidzianymi, negatywnymi skutkami restrukturyzacji. O czym w szczególności warto pamiętać, planując przekształcenie?

Przekształcenie spółki a pomoc uzyskana w ramach tarczy antykryzysowej

Każdy proces przekształcenia spółki powinien być przemyślany, starannie zaplanowany i poprzedzony dokładną analizą sytuacji firmy. Jest to szczególnie ważne w czasach pandemii COVID-19 i wyzwań, jakie stawia ona przed przedsiębiorcami. W przypadku firm będących beneficjentami subwencji udzielonych w ramach tarczy antykryzysowej istotne znaczenie ma zwłaszcza to, czy zmiana formy prawnej nie spowoduje utraty prawa do finansowania lub konieczności zwrotu środków z PFR.