w kategorii Spółki handlowe

Doradztwo przy przekształceniu spółkiZmiana formy prawnej spółki zawsze wymaga starannego przemyślenia i zaplanowania. Dlatego doradztwo prawne przy przekształceniu spółki nie powinno ograniczać się tylko do sporządzenia dokumentów wymaganych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych i złożenia wniosku o rejestrację przekształcenia w KRS. Rolą prawnika doradzającego w tym procesie jest także przeanalizowanie sytuacji prawnej firmy po to, by przekształcenie przebiegło bez zakłóceń, a wspólnicy nie zostali zaskoczeni nieprzewidzianymi, negatywnymi skutkami restrukturyzacji. Poniżej wskazujemy kilka wybranych zagadnień, na które warto zwrócić uwagę.

Dokładna analiza sytuacji prawnej przekształcanej spółki

Planowaną reorganizację firmy warto poprzedzić dokładną analizą jej sytuacji prawnej. Dlaczego ten wstępny etap jest ważny? Otóż chodzi o to, że choć przy przekształcaniu spółek działa zasada kontynuacji (czyli – co do zasady – spółce przekształcanej będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształconej), to jednak od zasady tej istnieją wyjątki. Istotne jest zatem, aby sprawdzić, czy w danym przypadku nie mamy do czynienia z takimi właśnie wyjątkami.

Koncesje, licencje, zezwolenia

Jednym z elementów analizy poprzedzającej transformację spółki powinno być sprawdzenie posiadanych przez spółkę koncesji, licencji, zezwoleń, pozwoleń, dopuszczeń, zgód i innych podobnych decyzji administracyjnych. W przypadku wielu branż uzyskanie takich decyzji warunkuje możliwość prowadzenia danej działalności. Jako przykład wskazać można wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, które wymaga uzyskania koncesji.

Warto mieć świadomość, że przy przekształceniu spółki zasada kontynuacji administracyjnoprawnej (tj. dotyczącej praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych) nie zawsze znajduje zastosowanie.

[Art. 553 § 2 Kodeksu spółek handlowych]
Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Z cytowanego przepisu wynika zatem, że stosowanie zasady kontynuacji będzie wyłączone, jeśli takie wyłączenie przewidziane zostało w przepisie ustawowym lub wynika z treści decyzji administracyjnej (przy czym organ wydający decyzję administracyjną może wyłączyć w niej zasadę kontynuacji tylko wtedy, gdy ma do tego podstawę prawną w ustawie).

Sztandarowym przykładem regulacji ustawowej przełamującej zasadę kontynuacji administracyjnoprawnej jest art. 13 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym. Dotyczy on m.in. sytuacji, w której przekształceniu podlega przedsiębiorca posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencję wspólnotową lub licencję na przewóz osób bądź pośrednictwo przy przewozie. W myśl wspomnianego przepisu przeniesienie uprawnień wynikających z takiego zezwolenia lub licencji na spółkę przekształconą wymaga wydania odpowiedniej decyzji w tym zakresie przez organ, który udzielił zezwolenia lub licencji. Postępowanie w tej sprawie wszczynane jest na wniosek spółki przekształconej. Co ważne, bez uzyskania decyzji o przeniesieniu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji nie można kontynuować działalności transportowej.

Powyższy przykład dobrze ilustruje, jak duże znaczenie ma dokładne przeanalizowanie sytuacji reorganizowanej firmy pod kątem posiadanych przez nią zezwoleń, koncesji itp. Nie można bowiem z góry zakładać, że wszystkie posiadane przez spółkę decyzje administracyjne będą objęte zasadą kontynuacji. Aby nie narażać się na ryzyko utraty zezwoleń lub koncesji, warto wcześniej sprawdzić poszczególne decyzje, których adresatem jest przekształcana spółka, oraz odpowiednio zaplanować działania niezbędne w celu ich przeniesienia na spółkę przekształconą. Umożliwi to kontynuowanie działalności po przekształceniu bez zbędnych perturbacji.

Pomoc finansowa uzyskana w ramach tarczy antykryzysowej

Planując restrukturyzację firmy w dobie pandemii COVID-19, warto mieć świadomość, że zmiana formy prawnej prowadzonej działalności może wpłynąć na pomoc otrzymaną w ramach tarczy antykryzysowej. Sytuacja w tym zakresie kształtuje się różnie w zależności od tego, czy chodzi o przedsiębiorcę z sektora MŚP, czy dużą firmę.

Z komunikatów opublikowanych przez Ministerstwo Finansów i Polski Fundusz Rozwoju wynika, że w przypadku spółek będących beneficjentami pomocy w ramach tarczy finansowej dla MŚP przekształcenie nie spowoduje utraty subwencji. Według MF i PFR spółki z sektora MŚP nie muszą uzyskiwać przed przekształceniem zgody PFR na jego dokonanie. Po przekształceniu powinny jednak poinformować o nim PFR, przekazując nowe dane, czyli zmienioną nazwę (firmę) spółki.

Odmiennie wygląda natomiast sytuacja dużych firm, które dostały pomoc w ramach programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”. W ich przypadku konieczne jest w szczególności sprawdzenie, czy dana umowa dotycząca udzielania pożyczki płynnościowej lub preferencyjnej przewiduje wymóg uzyskania uprzedniej zgody PFR na przekształcenie. Kwestię tę należy dokładnie przeanalizować przed przekształceniem.

Uwaga na nieruchomości rolne

W ramach analizy poprzedzającej planowaną restrukturyzację trzeba sprawdzić status posiadanych przez spółkę nieruchomości. Chodzi o ustalenie, czy są wśród nich nieruchomości rolne. Jeśli bowiem okaże się, że przekształcana spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej, to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie mógł złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą jej ceny. Związane z tym kwestie reguluje ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (UoKUR). Nabycie nieruchomości rolnej dokonane niezgodnie z przepisami tej ustawy jest nieważne. Dlatego w razie stwierdzenia, że któraś z firmowych nieruchomości ma status nieruchomości rolnej, trzeba będzie wysłać do KOWR zawiadomienie zgodnie z  przepisami UoKUR.

Dzień przekształcenia – wniosek o wpis celowany

Pomyślne przeprowadzenie procedury przekształceniowej skutkować będzie zmianą dotychczasowej formy prawnej spółki. Zwieńczeniem tej procedury jest wpisanie do rejestru (KRS) spółki przekształconej (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśli spółkę przekształcaną.

Zmiana formy prawnej, co do zasady, wiąże się z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przekształcanej na dzień poprzedzający dzień przekształcenia oraz otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień przekształcenia. Aby ułatwić sobie przeprowadzenie operacji księgowych i rozliczeń podatkowych, warto zadbać o to, by rejestracja przekształconej spółki nastąpiła w pierwszym roboczym dniu miesiąca. W tym celu można zwrócić się do sądu rejestrowego z pisemną prośbą o dokonanie wpisu w KRS w konkretnej dacie, czyli z wnioskiem o tzw. wpis celowany. Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego), który pomoże w sporządzeniu odpowiedniego wniosku i na podstawie pełnomocnictwa złoży go w sądzie.

Jeśli na przeszkodzie nie stoją jakieś względy techniczne lub organizacyjne (np. awaria systemu informatycznego, okres urlopowy), a wniosek o wpis celowany jest dobrze uzasadniony i wpłynie z odpowiednim wyprzedzeniem, zazwyczaj sąd rejestrowy przychyla się do prośby wnioskodawcy. Dodatkowo, aby zwiększyć szanse na uzyskanie wpisu przekształcenia w pożądanej dacie, warto udać się do przewodniczącego wydziału KRS w celu przedstawienia mu swojej prośby. Np. jeśli adresatem wniosku jest KRS we Wrocławiu, informacje o godzinach i zasadach przyjęć interesantów przez przewodniczącego wydziału można znaleźć na stronie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu.

Doradztwo prawne przy przekształceniu spółki

Powyższe opracowanie nie stanowi porady prawnej. Sytuacja prawna każdej spółki i jej wspólników wymaga odrębnej, szczegółowej analizy przeprowadzonej przez doświadczonego prawnika. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Szymała Zaremba zapewnia doradztwo prawne przy przekształceniu spółki. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przekształcaniem spółek, zapraszamy do zapoznania się z przykładową ofertą (poniżej) oraz do kontaktu z nami.

Zakres naszego doradztwa przy przekształceniu spółki obejmować może w szczególności:

► analizę stanu prawnego spółki (w tym analizę umowy spółki, posiadanych przez spółkę nieruchomości, konieczności uzyskania zgód kontrahentów na zmianę formy prawnej, posiadanych przez spółkę koncesji, licencji, zezwoleń itp.), zaplanowanie procesu przekształcenia i potrzebnych działań oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu;
► opracowanie części prawnej planu przekształcenia oraz projektów: uchwały w sprawie przekształcenia, umowy spółki przekształconej i zawiadomień wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu;
► przygotowanie wymaganych wniosków do sądu rejestrowego (KRS) wraz z kompletem załączników oraz ich złożenie i działanie przed KRS;
► przygotowanie i złożenie wniosku o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
► po przekształceniu pomoc w sporządzeniu zgłoszenia aktualizacyjnego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
► w razie potrzeby pomoc w uzyskaniu zgód urzędowych w związku z posiadanymi przez spółkę nieruchomościami, koncesjami, zezwoleniami, licencjami itp., dokonanie aktualizacji w sądzie wieczystoksięgowym, urzędach, rejestrach oraz przygotowanie projektu zawiadomienia kontrahentów spółki o przekształceniu.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. to jeden z najpopularniejszych w ostatnich latach kierunków przekształceń. Jakie zalety ma spółka z o.o.? Jak wygląda przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. krok po kroku? Ile trwa taki proces i z jakimi wiąże się kosztami?

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną? Jakie wymogi musi spełniać plan przekształcenia i uchwała o przekształceniu? Co oznacza zasada kontynuacji i czy obowiązuje ona na gruncie prawa podatkowego?

Połączenie spółki komandytowej ze spółką z o.o.

Połączenie spółki komandytowej ze spółką z o.o. może być sposobem na uproszczenie struktury i obniżenie kosztów działalności w przypadku, gdy firma działała dotąd w formie „sp. z o.o. sp.k.”. W szczególności połączenie może nastąpić przez przejęcie spółki komandytowej przez spółkę z o.o., czyli dotychczasowego komplementariusza. Dzięki temu zamiast struktury „sp. z o.o. sp.k.” (składającej się z dwóch podmiotów) pozostanie tylko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z biznesowego punktu widzenia nastąpi zatem „przekształcenie sp. z o.o. sp.k.” w spółkę z o.o. Na czym polega połączenie spółek i jakie ma skutki? Jak przebiega procedura? Jakie zalety i ryzyka wiążą się z przejęciem spółki komandytowej przez spółkę z o.o.?

Ile kosztuje przekształcenie spółki?

W celu przekształcenia spółki trzeba dopełnić szeregu formalności. Liczba tych formalności zależy od konfiguracji przekształcenia. Czynności, które trzeba podjąć w ramach procedury przekształceniowej, pociągają za sobą określone wydatki. Z jakimi dokładnie kosztami wiąże się przekształcenie spółki?

Radca prawny | Doradca podatkowy | Mediator
Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada także uprawnienia doradcy podatkowego. Specjalizacje: prawo spółek i M&A, prawo kontraktów, prawo podatkowe. Zajmuje się również prowadzeniem mediacji w sporach między przedsiębiorcami.
mz@szymalazaremba.pl
Marzena Zaremba