w kategorii Spółki handlowe

Założenie spółki komandytowejZałożenie spółki komandytowej możliwe jest obecnie na dwa sposoby: w sposób uproszczony, który polega na skorzystaniu z wzorca umowy udostępnionego na portalu S24, albo w sposób tradycyjny, który jest wprawdzie bardziej czasochłonny i wiąże się z koniecznością zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, ale za to umożliwia dopasowanie treści umowy spółki do potrzeb wspólników. Ten drugi sposób założenia spółki komandytowej omówię poniżej.

 

Zanim zdecydujesz się założyć spółkę – co warto wiedzieć o spółce komandytowej?

Przed podjęciem decyzji o założeniu spółki komandytowej warto zapoznać się przynajmniej z podstawowymi informacjami na temat tego typu spółki.

Po pierwsze, spółka komandytowa jest spółką osobową, która może być utworzona w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą. Jako taka spółka komandytowa nie ma osobowości prawnej (osobowość prawną mają spółki kapitałowe – np. spółka z o.o.). Pomimo braku osobowości prawnej spółka komandytowa może jednak występować w obrocie gospodarczym we własnym imieniu. Oznacza to, że może ona we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania oraz pozywać i być pozywana.

 

Wspólnicy spółki komandytowej

Po drugie, cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest występowanie w niej dwóch kategorii wspólników – co najmniej jednego komplementariusza i co najmniej jednego komandytariusza. Wspólnik posiadający status komplementariusza odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli bez ograniczenia i – co do zasady – jest uprawniony do reprezentowania spółki. Istotą statusu komandytariusza jest natomiast ponoszenie ograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli. Odpowiedzialność komandytariusza ogranicza się bowiem do wysokości tzw. sumy komandytowej, czyli określonej w umowie spółki kwoty wyznaczającej zakres odpowiedzialności komandytariusza wobec wierzycieli spółki. Co więcej, w granicach wartości wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności. Wspólnik mający status komandytariusza może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.

 

Wkłady w spółce komandytowej

Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest kwestia wkładów wnoszonych do spółki komandytowej przez jej wspólników (komplementariuszy i komandytariuszy). W odróżnieniu np. od spółki z o.o. spółka komandytowa nie posiada tzw. kapitału zakładowego. Nie oznacza to jednak, że wspólnicy spółki komandytowej zwolnieni są z obowiązku wniesienia wkładów. Wkłady wnoszone przez poszczególnych wspólników oraz ich wartość określa się w umowie spółki komandytowej (jest to obligatoryjny element umowy spółki komandytowej).

Kodeks spółek handlowych dopuszcza wnoszenie do spółki komandytowej zarówno wkładów o charakterze  pieniężnym (gotówka, przelew), jak i o charakterze niepieniężnym (czyli np. prawo własności nieruchomości, maszyn lub urządzeń). W tym kontekście trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach i ograniczeniach:

1. zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki komandytowej oraz wynagrodzenie za usługi świadczone przy powstaniu spółki nie mogą stanowić wkładu komandytariusza do spółki, chyba że wartość innych jego wkładów do spółki nie jest niższa od wysokości sumy komandytowej;

2. jeżeli komplementariuszem jest spółka z o.o. lub spółka akcyjna, zaś komandytariuszem jest wspólnik tej spółki, wkładu komandytariusza nie mogą stanowić jego udziały w tej spółce z o.o. lub akcje tej spółki akcyjnej;

3. jeżeli umowa spółki komandytowej nie stanowi inaczej, wkład komandytariusza może być wniesiony w wartości niższej niż suma komandytowa – z tym, że komandytariusz nie może zostać zwolniony z obowiązku wniesienia wkładu (takie postanowienie jest nieważne).

 

Spółka komandytowa a podatki

Wreszcie, bardzo istotną kwestią jest sposób opodatkowania. Spółka komandytowa – jako spółka niebędąca osobą prawną – nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Zysk wypracowany przez taką spółkę nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na poziomie spółki. Podatnikami podatku dochodowego są natomiast poszczególni wspólnicy (jako podatnicy PIT – w przypadku wspólników będących osobami fizycznymi lub jako podatnicy CIT – w przypadku wspólników będących osobami prawymi), a opodatkowaniu podlega dochód uzyskiwany przez każdego ze wspólników z osobna. Spółka komandytowa jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

 

Co należy zrobić aby założyć spółkę komandytową?

Do założenia spółki komandytowej w pierwszej kolejności potrzebna będzie umowa.

 

Umowa spółki komandytowej

W celu utworzenia spółki komandytowej w sposób tradycyjny konieczne jest zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Obowiązkowe elementy umowy spółki komandytowej określa Kodeks spółek handlowych. Elementami tymi są:

1. firma i siedziba spółki,

2. przedmiot działalności spółki,

3. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

4. oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,

5. oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli spółki (sumę komandytową).

Pominięcie w umowie spółki komandytowej któregoś z wymienionych wyżej elementów skutkować będzie odmową zarejestrowania spółki przez sąd rejestrowy (KRS).

Ponadto w umowie spółki komandytowej warto zawrzeć inne regulacje, które nie są obowiązkowe, ale mogą usprawnić funkcjonowanie nowo powołanej spółki komandytowej.

 

Sąd właściwy dla złożenia wniosku o rejestrację spółki komandytowej

W celu wpisania spółki komandytowej do rejestru należy zgłosić jej zawiązanie do sądu rejestrowego (KRS) właściwego ze względu na siedzibę spółki (np. w przypadku spółki komandytowej mającej siedzibę we Wrocławiu właściwym sądem będzie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Gospodarczy KRS). Wniosek o wpisanie spółki komandytowej do rejestru przedsiębiorców składają wspólnicy uprawnieni do jej reprezentowania (komplementariusze) lub ustanowiony przez nich pełnomocnik.

 

Wniosek o rejestrację spółki komandytowej

Wniosek o rejestrację spółki komandytowej składa się na urzędowym formularzu KRS-W1 z odpowiednimi załącznikami (w szczególności KRS-WC – zawierającym dane wspólników spółki komandytowej, KRS-WM – zawierającym dane o przedmiocie działalności spółki oraz KRS-WK – zawierającym dane wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki).

Do wniosku o rejestrację spółki komandytowej dołączyć trzeba w szczególności umowę spółki komandytowej (wypis aktu notarialnego) oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Koszty rejestracji spółki komandytowej w KRS

Opłata sądowa za rejestrację spółki komandytowej w rejestrze przedsiębiorców KRS wynosi 500 zł. Ponadto wymagana jest opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł.

 

Rejestracja spółki komandytowej – ile trwa?

Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisania jej przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną? Jakie wymogi musi spełniać plan przekształcenia i uchwała o przekształceniu? Co oznacza zasada kontynuacji i czy obowiązuje ona na gruncie prawa podatkowego?

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Jak przebiega przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.? Jakie wymogi musi spełniać plan przekształcenia i uchwała o przekształceniu? Kiedy przekształcana spółka komandytowa stanie się spółką z o.o.?

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

Jeżeli spółka z o.o. wyposażona została w kapitał zakładowy w minimalnej wysokości, w trakcie istnienia takiej spółki pojawia się potrzeba zapewnienia jej dodatkowych środków finansowych na dalszą działalność. W tym celu wspólnicy mogą podjąć decyzję o dokapitalizowaniu spółki. Jednym ze sposobów wyposażenia spółki w dodatkowe środki finansowe jest właśnie podwyższenie kapitału zakładowego.

Dopłaty w spółce z o.o.

Podobnie jak podwyższenie kapitału zakładowego lub udzielenie pożyczki, dopłaty stanowią sposób dokapitalizowania spółki przez wspólników. Czym dokładnie są dopłaty? W jaki sposób dofinansować spółkę z o.o. dopłatami? Kiedy dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom?

Radca prawny. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Zajmuje się w szczególności prawną obsługą spółek oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe.
+48 608 854 279
mz@szymalazaremba.pl
blank