w kategorii Spółki handlowe

Założenie spółki komandytowejJeszcze do niedawna założenie spółki komandytowej było dość oczywistym wyborem dla przedsiębiorców z sektora MŚP. W 2021 roku wieloletnia kariera spółek komandytowych ulegała jednak zachwianiu w związku objęciem ich podatkiem CIT. Niemniej w wyniku kolejnych zmian wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu spółka komandytowa znowu zyskała na atrakcyjności. Obecnie, tj. na początku 2023 roku, spółka komandytowa jest drugą pod względem popularności (po spółce z o.o.) najczęściej zakładaną spółką handlową. Co warto wiedzieć o spółce komandytowej? Jak wygląda proces założenia spółki komandytowej? Dla kogo ta forma prowadzenia działalności może być atrakcyjna? Odpowiedzi na te pytania zamieszczamy poniżej.

Zanim zdecydujesz się założyć spółkę – co warto wiedzieć o spółce komandytowej?

Przed podjęciem decyzji o założeniu spółki komandytowej warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na jej temat, czyli:

1) czym jest spółka komandytowa,

2) kto może założyć taką spółkę,

3) jak obecnie wygląda opodatkowanie spółki i wspólników oraz obciążenia składkowe (ZUS, NFZ),

4) z jakimi obowiązkami sprawozdawczymi i rejestrowymi wiąże się prowadzenie działalności w tej formie.

Co to jest spółka komandytowa?

Z formalnego punktu widzenia spółka komandytowa to osobowa spółka handlowa, mająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Od strony praktycznej oznacza to, że:

1) spółka prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą – czyli to spółka jest przedsiębiorcą (a nie wspólnicy),

2) wszelkie prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, spółka nabywa we własnym imieniu – przykładowo spółka może kupić lokal biurowy i to ona będzie figurować w księdze wieczystej jako właściciel,

3) spółka komandytowa samodzielnie zaciąga zobowiązania – np. może zawrzeć z bankiem umowę kredytu

4) w razie sporu (np. z kontrahentem) to spółka będzie stroną postępowania sądowego (powodem lub pozwanym).

Istotną cechą spółki komandytowej, odróżniającą ją od innych typów spółek, jest występowanie w niej dwóch kategorii wspólników:

1) komplementariuszy,

2) komandytariuszy.

Zarówno dla utworzenia, jak i dla funkcjonowania spółki komandytowej konieczny jest udział w niej co najmniej jednego komplementariusza i co najmniej jednego komandytariusza. A zatem nie można założyć jednoosobowej spółki komandytowej.

Kim jest komplementariusz w spółce komandytowej?

Komplementariusz to tzw. wspólnik aktywny. Co do zasady, ma on prawo prowadzić sprawy oraz reprezentować spółkę (np. może podpisywać umowy z klientami, pracownikami itp.). Jednocześnie ponosi nieograniczoną odpowiedzialność swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki komandytowej. Pozycja komplementariusza jest więc podobna do pozycji wspólnika spółki jawnej.

Komandytariusz – kim jest i jakie ma uprawniania?

Komandytariusz jest tzw. wspólnikiem pasywnym. Co do zasady, nie prowadzi spraw spółki i nie ma prawa do jej reprezentowania (chyba że otrzyma odpowiednie pełnomocnictwo). Niemniej w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki trzeba uzyskać zgodę komandytariusza. Komandytariuszowi przysługują też uprawnienia kontrolne. Mianowicie może żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz przeglądać księgi i dokumenty spółki, aby sprawdzić, czy sprawozdanie jest rzetelne.

Natomiast jeżeli chodzi o kwestię odpowiedzialności za zobowiązania spółki, to w przypadku komandytariusza jest ona ograniczona. Wobec wierzycieli spółki komandytariusz odpowiada bowiem do wysokości tzw. sumy komandytowej.

Co to jest suma komandytowa?

Suma komandytowa to kwota określona w umowie spółki, która wyznacza zakres odpowiedzialności komandytariusza wobec wierzycieli spółki. Nie stanowi ona jakiejś wartości wpłacanej do spółki i nie można jej utożsamiać z wnoszonym do spółki wkładem. Praktyczne znaczenie sumy komandytowej polega na tym, że jeśli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, wierzyciel spółki może skierować się do majątku osobistego komandytariusza, ale jedynie do wysokości sumy komandytowej. Przy czym jeśli komandytariusz wniesie do spółki wkład wyższy lub równy sumie komandytowej, będzie ponosić ryzyko tylko tym wkładem.

Kto może być wspólnikiem spółki komandytowej?

Wspólnikami spółki komandytowej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty mające zdolność prawną, w tym inne spółki osobowe. Dlatego możliwa jest konstrukcja spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza.

Wspólnikiem w spółce komandytowej nie może być natomiast spółka cywilna ani spółka cicha.

Opodatkowanie spółki komandytowej i jej wspólników

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy założenie spółki komandytowej się opłaca, trzeba dokładnie przeanalizować obciążenia podatkowe i składkowe (ZUS, NFZ).

Jak wygląda opodatkowanie spółki komandytowej w 2023 roku?

Obecnie – podobnie jak w dwóch poprzednich latach – spółka komandytowa od swoich dochodów płaci podatek CIT. Pod tym względem jest zatem traktowana podobnie jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku małych spółek komandytowych (przychody do 2 mln euro) stawka podatku CIT wynosi 9%, a w przypadku pozostałych – 19%.

Poza opodatkowaniem na poziomie spółki (CIT), opodatkowaniu 19-procentowym podatkiem podlegają także zyski wypłacane wspólnikom. Przy czym komplementariusz może odliczyć od swojego podatku od wypłaty zysku przypadającą na niego część podatku CIT zapłaconego przez spółkę komandytową. A zatem jeśli spółka płaci podatek CIT w stawce 19%, komplementariusz nie zapłaci podatku od zysku. Natomiast jeżeli spółka opodatkowana jest CIT-em w stawce 9%, realne opodatkowanie komplementariusza wygląda następująco:

Spółka komandytowa jaki podatek

W takim przypadku efektywna stawka opodatkowania wyniesie więc dla komplementariusza ok. 17,3%.

Mniej korzystne są natomiast zasady opodatkowania komandytariusza. Wprawdzie komandytariuszowi przysługuje zwolnienie z opodatkowania, ale:

1) dotyczy ono tylko 50% wypłaconego zysku,

2) nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 60 tys. zł.

Co więcej, zwolnienie to nie zawsze znajdzie zastosowanie. Przykładowo nie obejmie ono komandytariusza spółki komandytowej, który posiada (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 5% udziałów w spółce z o.o. będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Spółka komandytowa na estońskim CIT

Poza opisanym wyżej klasycznym modelem opodatkowania, w przypadku spółki komandytowej w grę może wchodzić wybór tzw. estońskiego CIT. W „modelu estońskim” – co do zasady – podatku dochodowego nie płaci się do momentu wypłaty zysku na rzecz wspólników. Natomiast w przypadku transferu zysków efektywne obciążenie podatkowe (CIT + PIT) jest niższe niż w modelu klasycznym. Może być to zatem bardzo korzystna forma opodatkowania w szczególności w przypadku, gdy wspólnicy nie zamierzają wypłacać sobie (całości lub części) zysków wypracowanych przez spółkę, lecz planują je reinwestować.

Jednym z warunków wejścia w estoński CIT jest prosta struktura właścicielska. Oznacza to, że spółka komandytowa zasadniczo nie może mieć udziałów w innych podmiotach, a jej wspólnikami muszą być osoby fizyczne. A zatem estońskiego CIT nie może wybrać spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z o.o.

Inne podatki w spółce komandytowej

Spółka komandytowa może być podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) i podatku od nieruchomości.

Natomiast niewątpliwą zaletą spółki komandytowej jest to, że ani sama spółka, ani jej wspólnicy nie płacą daniny solidarnościowej. Pod tym względem sytuacja wspólnika spółki komandytowej różni się od sytuacji np. wspólnika spółki cywilnej czy przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (JDG).

ZUS i składka zdrowotna wspólników spółki komandytowej

Zarówno komplementariusz, jak i komandytariusz płacą składki na ubezpieczenia społeczne na podobnych zasadach, jak przedsiębiorca na JDG. Podstawę wymiaru składek dla wspólników spółki komandytowej stanowi zatem zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Inaczej niż w przypadku JDG wygląda natomiast kwestia składki zdrowotnej płaconej przez wspólników spółki komandytowej. Wprawdzie płacona przez nich składka zdrowotna (wynosząca 9% podstawy wymiaru) również nie podlega odliczeniu od dochodu, ale ma ona charakter ryczałtowy. Nie jest bowiem liczona od dochodu (jak ma to miejsce w przypadku JDG), lecz od podstawy stanowiącej kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS. W 2023 roku wysokość składki zdrowotnej komplementariusza i komandytariusza wynosi 626,93 zł.

Obowiązki sprawozdawcze i rejestrowe spółki komandytowej

Warto też wiedzieć, że założenie spółki komandytowej i jej prowadzenie wiąże się m.in. z następującymi obowiązkami:

1) obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych – tzw. pełna księgowość (bez względu na wielkość przychodów spółki),

2) wymóg corocznego sporządzenia sprawozdania finansowego, jego zatwierdzenia i złożenia do Repozytorium Dokumentów Finansowych,

3) obowiązek zgłaszania zmian do KRS – przez system S24 albo za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych,

4) konieczność zgłaszania i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Dwa sposoby na założenie spółki komandytowej

Aktualnie założenie spółki komandytowej możliwe jest na dwa sposoby:

1) poprzez zawarcie umowy spółki w obecności notariusza, a następnie zarejestrowanie spółki przez Portal Rejestrów Sądowych (czyli część formalności załatwia się tradycyjnie, a część – przez Internet),

2) przez system S24 (wszystkie formalności związane z założeniem i rejestracją spółki odbywają się online).

Założenie spółki komandytowej z udziałem notariusza

Pierwszy z wymienionych przeze mnie trybów założenia spółki komandytowej obejmuje dwa podstawowe kroki:

1) zawarcie umowy spółki komandytowej w formie aktu notarialnego,

2) rejestrację spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Zawarcie umowy spółki przed notariuszem

W celu utworzenia spółki przed notariuszem muszą stawić się wszyscy wspólnicy – albo osobiście, albo przez pełnomocników. Pełnomocnikiem wspólnika może być w szczególności prawnik (radca prawny lub adwokat). Przy czym należy pamiętać, że pełnomocnictwo do zawarcia umowy spółki musi mieć formę aktu notarialnego.

Ważne jest, aby umowa spółki komandytowej zawierała wszystkie elementy wymagane przez Kodeks spółek handlowych (KSH). Oznacza to, że w umowie spółki komandytowej muszą się znaleźć:

Firma spółki komandytowej

Firma spółki to po prostu jej nazwa. Co powinna zawierać firma spółki komandytowej? Jeśli komplementariuszami są osoby fizyczne, w firma musi zawierać nazwisko co najmniej jednego komplementariusza oraz dodatek „spółka komandytowa”. Natomiast jeśli komplementariuszem jest osoba prawna, w firmie spółki komandytowej powinna znaleźć się pełna nazwa tego komplementariusza i dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”.

Ważne jest, aby w firmie spółki komandytowej nie umieszczać nazwiska lub nazwy komandytariusza. Jeśli ta reguła zostanie złamana, komandytariusz będzie odpowiadać wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

Wskazanie siedziby spółki

Siedziba spółki komandytowej to miejscowość. Czyli w umowie spółki jako siedzibę wpisuje się np. Wrocław, a nie pełny adres (ulicę, numer domu, lokalu, kod pocztowy).

Przedmiot działalności spółki

W umowie spółki przedmiot działalności może być opisany zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) i zazwyczaj tak się go opisuje. Nie jest jednak wykluczone posłużenie się w umowie opisem słownym (a nie kodami PKD).

Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony

Wskazanie w umowie czasu trwania spółki jest konieczne, o ile spółka ma być zawarta na czas  oznaczony. Natomiast w przypadku zawarcia umowy spółki na czas nieoznaczony, umowa nie musi zawierać żadnego postanowienia w tym zakresie.

Wkłady wnoszone przez poszczególnych wspólników

W odróżnieniu np. od spółki z o.o., spółka komandytowa nie posiada kapitału zakładowego. Nie zwalnia to jednak wspólników spółki komandytowej z obowiązku wniesienia wkładów.

Wkłady wnoszone przez poszczególnych wspólników oraz ich wartość trzeba określić w umowie spółki. W przypadku spółki komandytowej zakładanej przy udziale notariusza dopuszczalne są zarówno wkłady pieniężne (gotówka, przelew), jak i niepieniężne (np. nieruchomość).

Określając co będzie przedmiotem wkładu do spółki komandytowej, trzeba jednak pamiętać o następujących zasadach i ograniczeniach:

1) wkładem komandytariusza nie może być zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki ani wynagrodzenie za usługi świadczone przy powstaniu spółki (chyba że wartość innych wkładów tego komandytariusza jest co najmniej równa sumie komandytowej),

2) jeżeli komplementariuszem jest spółka z o.o., a komandytariuszem jest wspólnik tej spółki, komandytariusz nie może wnieść jako wkład przysługujących mu udziałów w spółce z o.o.,

3) co do zasady, komandytariusz może wnieść wkład w wartości niższej niż suma komandytowa – przy czym umowa spółki nie może całkowicie zwolnić komandytariusza z obowiązku wniesienia wkładu.

Suma komandytowa

Jak wspomniałam wcześniej, suma komandytowa to określona kwota pieniężna – wyrażona konkretną cyfrą i podana w złotych. Wyznacza ona górną granicę odpowiedzialności osobistej danego komandytariusza za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli. Co ważne, suma komandytowa podlega ujawnieniu w KRS, a więc jest widoczna np. dla kontrahentów spółki.

Pominięcie w umowie spółki komandytowej któregoś z wymienionych wyżej elementów skutkować będzie odmową zarejestrowania spółki w KRS.

Rejestracja spółki komandytowej w KRS

Po zawarciu umowy spółki w formie aktu notarialnego trzeba wysłać do KRS wniosek o rejestrację spółki komandytowej. Opłata od takiego wniosku wynosi łącznie 600 zł (w tym 500 zł – opłata sądowa, 100 zł – opłata za ogłoszenie w MSiG).

Warto pamiętać, że od 1 lipca 2021 roku wnioski do KRS wysyła się elektronicznie za pośrednictwem Portalu Rejestru Sądowych (PRS). Nie ma żadnych przeszkód, aby wniosek o rejestrację spółki komandytowej wysłał w imieniu wspólników profesjonalny pełnomocnik (adwokat lub radca prawny). Prawnik wyręczy wówczas wspólników we wszystkich formalnościach rejestrowych: nie tylko przygotuje stosowny wniosek i skompletuje wymagane załączniki, ale też będzie mógł działać w postępowaniu rejestrowym aż do wydania postanowienia o wpisie spółki do KRS.

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisania jej do Rejestru Przedsiębiorców KRS.

Zalety i wady założenia spółki komandytowej w sposób tradycyjny

W tym miejscu pozwolę sobie na krótkie wyjaśnienie: opisany wyżej sposób założenia spółki komandytowej określany bywa jako „tradycyjny”. Jednak moim zdaniem określenie to jest już w pewnym stopniu nieaktualne. O ile bowiem sama umowa spółki ma formę „papierową” (akt notarialny), o tyle rejestracja spółki komandytowej odbywa się przez Internet. Czasy, gdy wniosek o rejestrację spółki komandytowej wysyłało się do sądu w postaci papierowej, należą do przeszłości.

Czy warto zakładać spółkę komandytową w tym trybie? Odpowiedź na to pytanie brzmi: to zależy. Niewątpliwą zaletą założenia spółki komandytowej przy udziale notariusza jest możliwość dopasowania treści umowy spółki do potrzeb wspólników. Poza wymienionymi wcześniej obowiązkowymi elementami, w umowie spółki można bowiem zamieścić dodatkowe postanowienia – np.:

1) przewidujące możliwość przystąpienia do spółki nowego komplementariusza,

2) określające inne niż kodeksowe zasady reprezentowania spółki,

3) regulujące skutki śmierci wspólnika.

Natomiast trzeba się liczyć z tym, że ten sposób założenia spółki wiąże się z wyższymi kosztami niż rejestracja przez S24. Poza opłatą za rejestrację spółki (600 zł), dochodzą bowiem koszty aktu notarialnego, których wysokość zależy od wartości wkładów do spółki. Dodatkowo – jeśli wspólnicy zdecydują się skorzystać z doradztwa prawnego przy założeniu spółki – dojdzie też wynagrodzenie kancelarii prawnej.

Wspomnieć również trzeba, że założenie spółki komandytowej w tym trybie trwa dłużej niż przez system S24. Niemniej przy sprawnym działaniu wszystkich osób zaangażowanych w ten proces (wspólnicy, notariusz, kancelaria prawna, sąd rejestrowy) możliwe jest otwarcie spółki komandytowej w czasie ok. 2 tygodni.

Rejestracja spółki komandytowej przez S24

Aby zarejestrować spółkę przez system S24, niezbędne jest założenie konta w tym systemie oraz posiadanie Profilu Zaufanego albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jak założyć spółkę komandytową przez S24?

W celu założenia spółki należy zalogować się do systemu S24 i wybrać „Dodaj przedsiębiorstwo”. Następnie trzeba podać firmę (nazwę) zakładanej spółki, jej formę prawną (spółka komandytowa) i siedzibę. W kolejnym kroku będzie można dodać umowę spółki, wypełniając odpowiedni wzorzec dostępny w systemie. Po podpisaniu umowy spółki oraz przygotowaniu wymaganych załączników (oświadczenie o posiadaniu statusu cudzoziemca, oświadczenia o adresach do doręczeń) należy wypełnić formularz wniosku o rejestrację spółki. Po dołączeniu do wniosku umowy spółki i pozostałych załączników wniosek trzeba elektronicznie podpisać, opłacić i wysłać do sądu rejestrowego.

Założenie spółki komandytowej przez S24 – zalety i wady

Rejestracja spółki przez system S24 ma dwie podstawowe zalety:

1) szybkość – zazwyczaj spółka zostaje zarejestrowana w ciągu 2-3 dni roboczych,

2) niższe koszty niż przy rejestrowaniu spółki przez Portal Rejestrów Sądowych – w przypadku S24 opłata za rejestrację spółki wynosi łącznie 350 zł (w tym 250 zł – opłata sądowa, 100 zł – opłata za MSiG).

Natomiast wadą tego trybu jest to, że dostępny w systemie S24 wzorzec umowy spółki zawiera jedynie podstawowe postanowienia. Nie jest to więc dokument, który pozwoliłby optymalnie zabezpieczyć interesy wspólników (np. na wypadek konfliktu, śmierci wspólnika itp.). Należy też pamiętać, że wkłady do spółki rejestrowanej przez S24 muszą mieć charakter pieniężny (nie jest możliwe wniesienie wkładu niepieniężnego – tzw. aportu).

Dodatkowe obowiązki po założeniu spółki

Po zarejestrowaniu spółki w KRS trzeba pamiętać o wykonaniu następujących dodatkowych obowiązków:

Wysłanie zgłoszenia NIP-8

Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-8 w zakresie danych uzupełniających należy wysłać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Termin na złożenie NIP-8 wynosi co do zasady 21 dni od dnia zarejestrowania spółki w KRS. Jeśli jednak spółka zamierza zatrudniać pracowników, to termin jest krótszy i wynosi 7 dni.

Rejestracja spółki dla celów VAT

Ponadto jeśli spółka musi lub chce być czynnym podatnikiem VAT, naczelnikowi urzędu skarbowego trzeba złożyć zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R. Należy to zrobić przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, opodatkowanej podatkiem VAT.

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Spółki komandytowe mają obowiązek zgłaszania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) informacji o beneficjentach rzeczywistych. Termin na zgłoszenie danych do CRBR wynosi 14 dni roboczych od dnia wpisania spółki do KRS. Zgłoszenia dokonuje się bezpłatnie drogą elektroniczną.

PCC od umowy spółki komandytowej

Umowa spółki komandytowej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży na spółce. Podstawą opodatkowania PCC jest łączna wartość wkładów wnoszonych do spółki przez wspólników. Stawka podatku wynosi 0,5 % tej wartości. Obliczając kwotę PCC, od podstawy opodatkowania można odliczyć m.in. opłatę sądową za wpis spółki do KRS oraz opłatę za ogłoszenie w MSiG.

Jeśli spółka jest zakładana przy udziale notariusza, to notariusz oblicza i pobiera PCC. Natomiast w przypadku rejestrowania spółki przez system S24, trzeba samodzielnie złożyć deklarację PCC-3 oraz obliczyć i wpłacić podatek. Termin na wykonanie tych obowiązków wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki.

Dla kogo otwarcie spółki komandytowej może być korzystne?

Na pytanie, czy opłaca się otwarcie spółki komandytowej, nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Zależy to bowiem od wielu czynników – np. skali działalności, jej specyfiki i ryzykowności, wzajemnych stosunków między wspólnikami itd. Gdyby jednak pokusić się o jakieś uogólnienie, to założenie spółki komandytowej może być korzystne w następujących sytuacjach:

1) działalność firmy nie wiąże się ze szczególnie dużymi ryzykami,

2) wspólnicy chcą w różnym stopniu angażować się w bieżące funkcjonowanie firmy, w szczególności jednemu lub kilku wspólnikom odpowiada rola pasywnego inwestora,

3) roczne przychody spółki nie przekraczają równowartości 2 mln euro albo

4) wspólnicy zamierzają reinwestować całość lub znaczną cześć wypracowanych przez spółkę zysków.

Podsumowanie

Jak widać, decyzję o założeniu spółki komandytowej warto poprzedzić dokładną analizą. Tak jak każda inna forma prowadzenia działalności, spółka komandytowa ma zarówno zalety, jak i wady. Niemniej dla wielu przedsiębiorców rozpoczynających działalność nadal może być ona atrakcyjną formą prowadzenia biznesu.

Jako kancelaria prawna oferujemy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe przy zakładaniu spółki. Nasi prawnicy (adwokat, radca prawny) zajmują się wszystkimi formalnościami i dbają o to, aby proces rejestracji nowej spółki przebiegł sprawnie i szybko. Z naszych usług korzystają nie tylko Klienci z Wrocławia i okolic (Opole, Legnica, Wałbrzych), ale z całej Polski. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani założeniem spółki, zapraszamy do kontaktu.

Radca prawny | Doradca podatkowy | Mediator
Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada także uprawnienia doradcy podatkowego. Specjalizacje: prawo spółek i M&A, prawo kontraktów, prawo podatkowe. Zajmuje się również prowadzeniem mediacji w sporach między przedsiębiorcami.
mz@szymalazaremba.pl
Marzena Zaremba

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną? Jakie wymogi musi spełniać plan przekształcenia i uchwała o przekształceniu? Co oznacza zasada kontynuacji i czy obowiązuje ona na gruncie prawa podatkowego?

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. to jeden z najpopularniejszych w ostatnich latach kierunków przekształceń. Jakie zalety ma spółka z o.o.? Jak wygląda przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. krok po kroku? Ile trwa taki proces i z jakimi wiąże się kosztami?

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

Jeżeli spółka z o.o. wyposażona została w kapitał zakładowy w minimalnej wysokości, w trakcie istnienia takiej spółki pojawia się potrzeba zapewnienia jej dodatkowych środków finansowych na dalszą działalność. W tym celu wspólnicy mogą podjąć decyzję o dokapitalizowaniu spółki. Jednym ze sposobów wyposażenia spółki w dodatkowe środki finansowe jest właśnie podwyższenie kapitału zakładowego.

Dopłaty w spółce z o.o.

Podobnie jak podwyższenie kapitału zakładowego lub udzielenie pożyczki, dopłaty stanowią sposób dokapitalizowania spółki przez wspólników. Czym dokładnie są dopłaty? W jaki sposób dofinansować spółkę z o.o. dopłatami? Kiedy dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom?