w kategorii Covid-19

świadczenie postojowe dla wspólnika spółki jawnejOdmowa świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez ZUS. Grupą osób, które wnioskowały o przyznanie świadczenia postojowego, byli z całą pewnością wspólnicy spółek osobowych, do których zalicza się wspólników spółek jawnych, wspólników spółek komandytowych oraz wspólników spółek partnerskich. Z informacji udostępnionych w internecie wynika, że co do zasady, ZUS odmawia świadczenia postojowego wspólnikom spółek jawnych, komandytowych oraz partnerskich. Co można wówczas zrobić i czy warto odwołać się od negatywnej decyzji ZUS do sądu?

 

Świadczenie postojowe dla wspólnika spółki osobowej

Jeżeli wnioskodawca nie osiągał przychodów z innego tytułu niż uczestnictwo w spółce osobowej, regułą jest odmowa przez ZUS świadczenia postojowego. Rozstrzygnięcie zawarte w decyzji o odmowie postojowego jest następujące:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu na podstawie art. 15zv ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) w związku z art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266),

odmawia prawa do świadczenia postojowego.

Uzasadnienie decyzji odmawiającej świadczenia postojowego wspólnikowi spółki osobowej składa się z dwóch, trzech zdań i brzmi następująco:

Zgodnie z art. 15zq ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oraz jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności.

Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców.

W związku z powyższym, nie przysługuje Panu (Pani) prawo do świadczenia postojowego na podstawie wniosku z dnia XX kwietnia 2020 r., który wpłynął do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniu XX kwietnia 2020 r.

 

Jak odwołać się od decyzji ZUS odmawiającej świadczenia postojowego?

Odwołanie od decyzji, w której ZUS odmówił przyznania świadczenia postojowego wspólnikowi spółki jawnej, spółki komandytowej lub spółki partnerskiej składa się do właściwego dla wspólnika sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie wnosi się w terminie miesiąca od dnia odebrania decyzji, za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. W odwołaniu należy wykazać, że decyzja jest błędna i wspólnikowi przysługuje świadczenie postojowe. Najistotniejsze jest wykazanie, że wspólnik spółki osobowej spełnia wszystkie warunki dla otrzymania świadczenia postojowego, a przede wszystkim, że jest on osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych.

 

Czy warto się odwoływać od decyzji odmawiającej świadczenia postojowego?

Zdecydowanie warto. Jeżeli wspólnik spółki jawnej, spółki komandytowej lub spółki partnerskiej otrzymał decyzję odmowną dotyczącą świadczenia postojowego powinien on wnieść odwołanie. Odwołanie jest wolne od opłat sądowych. Ponadto świadczenie postojowe może być przyznane ponownie na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe. Warunkiem do otrzymania kolejnego świadczenia postojowego jest przyznanie oraz wypłacenie świadczenia postojowego z pierwszego wniosku.

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Szymała Zaremba oferuje pomoc prawną w zakresie przygotowania oraz wniesienia do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych odwołania od decyzji ZUS odmawiającej prawa do świadczenia postojowego dla wspólnika spółki osobowej, tzn. wspólnika spółki jawnej, spółki komandytowej lub spółki partnerskiej. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w sporządzeniu i wniesieniu odwołania, zachęcamy do kontaktu z nami.

Adwokat. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.
+48 507 407 800
msz@szymalazaremba.pl
blank