w kategorii Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych

Spółka jawna CIT 2021Część spółek jawnych w 2021 roku zostanie objęta CIT. To skutek listopadowej nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Opodatkowanie niektórych spółek jawnych CIT oznacza odejście od dotychczasowego modelu ich opodatkowania. Jednokrotne opodatkowanie na poziomie wspólników zostanie zastąpione podwójnym opodatkowaniem. Podatek płacić będzie bowiem zarówno spółka jawna, która stanie się podatnikiem CIT, jak i poszczególni wspólnicy (PIT lub CIT).

Które spółki jawne będą płacić CIT w 2021 roku?

Zmiany w modelu opodatkowania obejmą tylko te spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terenie Polski, w przypadku których wystąpią łącznie dwie okoliczności, tj.:

krąg wspólników danej spółki nie jest ograniczony wyłącznie do osób fizycznych oraz

spółka nie złoży wymaganej informacji o podatnikach podatku PIT i CIT, posiadających bezpośrednio lub pośrednio prawa do udziału w jej zysku.

Przykład 1: W spółce jawnej jest dwóch wspólników – Jan Kowalski i Adam Nowakowski. Ponieważ obaj wspólnicy są osobami fizycznymi, spółka nie będzie podatnikiem CIT i nie będzie na niej ciążył obowiązek złożenia informacji.

Przykład 2: Wspólnikami spółki jawnej są Anna Wiśniewska, Krzysztof Nowak i spółka ABC sp. z o.o. Krąg wspólników obejmuje zatem nie tylko osoby fizyczne, ale też osobę prawną (spółkę z o.o.). W tej sytuacji spółka jawna – aby zachować status podmiotu transparentnego podatkowo (czyli nie płacić CIT) – powinna złożyć informację o swoich wspólnikach.

Co powinna zawierać informacja składana przez spółkę jawną?

W myśl znowelizowanych przepisów informacja składana przez spółkę jawną powinna zawierać:

1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, NIP oraz wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej:

wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej,

podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego dochody z tej spółki;

2) nazwę, adres oraz NIP podmiotu niebędącego podatnikiem podatku dochodowego, za pośrednictwem którego podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej, oraz wielkość posiadanego przez podatnika prawa do udziału w zysku tego podmiotu.

Wzór informacji zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Jaki jest termin na złożenie informacji przez spółkę jawną?

Spółka jawna powinna składać informację przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego. Pierwszą informację trzeba złożyć w terminie do 31 stycznia 2021 r. według stanu na dzień:

1 stycznia 2021 r. – jeśli spółka jawna rozpoczęła działalność przed dniem 1 stycznia 2021 r.;

rozpoczęcia działalności – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Po złożeniu informacji należy pamiętać o obowiązku jej aktualizacji, jeśli w trakcie roku obrotowego dojdzie do zmiany podatników, którzy posiadają bezpośrednio lub pośrednio prawa do udziału w zysku spółki jawnej. Termin na złożenie aktualizacji wynosi 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Na tle przepisów określających terminy na złożenie pierwszej informacji, rodzi się pytanie, co w sytuacji, gdy spółka jawna rozpocznie działalność np. 2 lutego 2021 r., a jej wspólnikami nie będą wyłącznie osoby fizyczne. Analizując dosłowne brzmienie przepisów, można dojść do wniosku, że taka spółka nie uniknie płacenia CIT. Nie będzie bowiem miała możliwości złożenia pierwszej informacji do 31 stycznia 2021 r., ponieważ nie będzie jeszcze istniała. Nie jest jasne, czy rzeczywiście intencją ustawodawcy było objęcie takich spółek CIT, czy też mamy tu do czynienia z niedopatrzeniem legislacyjnym.

Do jakiego urzędu skarbowego składa się informację o wspólnikach spółki jawnej?

Informację należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz do naczelników urzędów skarbowych właściwych dla poszczególnych podatników osiągających dochody z tej spółki.

Przykład: Spółka jawna ma siedzibę we Wrocławiu przy ul. Inżynierskiej. W spółce jest trzech wspólników: Anna Wiśniewska i Krzysztof Nowak, którzy mieszkają w Kamieńcu Wrocławskim, oraz spółka XYZ sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich. W takiej sytuacji właściwymi naczelnikami urzędów skarbowych będą: dla spółki – Naczelnik Urzędu Skarbowego dla Wrocławia-Fabrycznej,  a dla Anny Wiśniewskiej, Krzysztofa Nowaka oraz spółki XYZ sp. z o.o. – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu.

Skutki niezłożenia informacji przez spółkę jawną

Jeśli spółka jawna nie złoży w terminie wymaganej informacji lub aktualizacji, stanie się podatnikiem CIT. Status ten uzyska odpowiednio z dniem 1 stycznia 2021 r., z dniem rozpoczęcia działalności albo z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników (wspólników).

Uzyskanie przez spółkę jawną statusu podatnika CIT będzie wiązać się w szczególności z następującymi obowiązkami:

zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień uzyskania tego statusu,

wydzielenia w kapitale podstawowym zysków wypracowanych w okresie, w którym spółka nie posiadała statusu podatnika, jeżeli zyski te nie zostały podzielone między wspólników,

płacenia przez spółkę podatku CIT. Podstawowa stawka tego podatku wynosi 19%. Jeśli jednak roczne przychody spółki jawnej nie przekroczą równowartości 2 mln euro, to spółka – co do zasady – będzie mogła zastosować preferencyjną stawkę 9%.

Konsekwencją uzyskania przez spółkę jawną statusu podatnika CIT będzie podwójne opodatkowanie: poza obowiązkiem zapłaty CIT przez spółkę, opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (PIT lub CIT) podlegać będą także jej wspólnicy z tytułu udziału w zyskach spółki. Aby tego uniknąć, warto zadbać o terminowe złożenie informacji lub jej aktualizacji.

Stawka podatku CIT

Stawką podstawową w podatku CIT jest stawka 19%. Ustawodawca przewidział od podstawowej stawki pewne wyjątki, które wyodrębnione zostały ze względu na podmiot albo przedmiot podatku dochodowego od osób prawnych. Którzy podatnicy mogą skorzystać z preferencyjnej 9% stawki CIT? Jakie są ograniczenia i wyłączenia z preferencyjnej 9% stawki CIT?

Jak założyć spółkę jawną?

W świetle Kodeksu spółek handlowych spółka jawna jest najprostszą, a zarazem „modelową” spółką osobową. Zgodnie z przepisami spółka jawna – tak jak inne spółki osobowe – prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą i może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania oraz pozywać i być pozywana

Likwidacja spółki jawnej – skutki podatkowe w PIT i CIT

Jakie skutki podatkowe w PIT i CIT ma likwidacja spółki jawnej? Jakie będą skutki podatkowe rozwiązania spółki jawnej bez likwidacji?

Na co uważać przy przekształceniu spółki

Zmiana formy prawnej spółki zawsze wymaga starannego przemyślenia i zaplanowania. Rolą prawnika doradzającego w tym procesie jest dokładne przeanalizowanie sytuacji prawnej firmy po to, by przekształcenie przebiegło bez zakłóceń, a wspólnicy nie zostali zaskoczeni nieprzewidzianymi, negatywnymi skutkami restrukturyzacji. O czym w szczególności warto pamiętać, planując przekształcenie?

Radca prawny. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Zajmuje się w szczególności prawną obsługą spółek oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe.
+48 608 854 279
mz@szymalazaremba.pl
blank