w kategorii IP Box

Spółka komandytowa a IP BOXKomu przysługuje uprawnienie do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania 5% stawką w ramach IP Box (Innovation Box) w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej? Czy objęcie spółek komandytowych CIT ma wpływ na zasady korzystania z tej preferencji?

Działalność w formie spółki komandytowej a IP Box – zasady korzystania z ulgi do czasu objęcia spółek komandytowych CIT

Do końca 2020 roku wszystkie spółki komandytowe z siedzibą w Polsce były transparentne na gruncie podatku dochodowego. Innymi słowy, spółka komandytowa jako taka nie płaciła podatku dochodowego, a opodatkowaniu (PIT lub CIT) podlegali jej wspólnicy, czyli komplementariusze i komandytariusze. W związku z tym – o ile spełnione zostały ogólne warunki skorzystania z IP Box określone w ustawie o PIT lub w ustawie o CIT  – z ulgi tej mogli skorzystać bezpośrednio wspólnicy spółki komandytowej (a nie sama spółka).

Wśród interpretacji indywidualnych dotyczących uprawnienia do skorzystania z Innovation Box nie brakowało w ubiegłym roku interpretacji wydanych na wniosek komandytariuszy lub komplementariuszy spółek komandytowych, w szczególności z branży IT.

Korzystanie z preferencyjnej 5% stawki przez komandytariusza – interpretacja indywidualna

W interpretacji indywidualnej z dnia 12 października 2020 roku, 0113-KDIPT2-1.4011.558.2020.2.MM, Dyrektor KIS potwierdził, że komandytariusz-osoba fizyczna może skorzystać z ulgi IP Box. Preferencyjną 5% stawkę komandytariusz może zastosować do dochodu uzyskanego z tytułu wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub z tytułu udzielenia licencji do oprogramowania tworzonego i rozwijanego przez spółkę komandytową – proporcjonalnie do jego udziału w zyskach tej spółki, zgodnie z art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o PIT.

Stan faktyczny przedstawiony przez komandytariusza we wniosku o interpretację

Interpretacja wydana została w oparciu o przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny. Wynikało z niego, że spółka komandytowa z branży IT, której komandytariuszem pozostawał wnioskodawca, tworzyła i rozwijała oprogramowanie w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Wytwarzane przez spółkę oprogramowanie było utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz podlegało ochronie na podstawie art. 74 tej ustawy. Wnioskodawca wskazał też, że w wyniku rozwijania i ulepszania przez spółkę komandytową programów komputerowych powstawały nowe utwory, które także podlegały ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wnioskodawca wskazał też, że spółka komandytowa dokonywała odpłatnego udzielania licencji oraz przenoszenia autorskich praw majątkowych do tworzonych przez nią technologii i aplikacji. Księgi rachunkowe spółki prowadzone były w sposób, o którym mowa w art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT (od 1 stycznia 2019 r. na bieżąco). W przypadku, gdy dana faktura obejmowała zarówno wynagrodzenie z tytułu przekazania autorskich praw majątkowych lub udzielenia licencji do kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak też z tytułu usług niemających badawczo-rozwojowego charakteru, rozdzielenie wynagrodzenia następowało albo przez wyodrębnienie pozycji na fakturze albo poprzez odpowiednie zapisy w systemie informatycznym spółki komandytowej, udostępniane klientowi.

Stanowisko KIS odnośnie do stosowania preferencyjnego opodatkowania przez komandytariusza

Organ wydający interpretację – uznając, że spełnione zostały warunki skorzystania z preferencyjnego opodatkowania w ramach IP Box – stwierdził w szczególności, że:

Preferencja IP BOX ma także zastosowanie do polskich podatników będących wspólnikami w spółkach osobowych w Polsce. W zależności od tego, czy wspólnicy są osobami fizycznymi, czy prawnymi, podlegają opodatkowaniu albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych. Każdy ze wspólników spółki osobowej płaci podatek, w tym podatek od dochodu z kwalifikowanych IP, za siebie w proporcjach równych udziałowi w zysku w danej spółce.

(…) Zatem Wnioskodawca będzie mógł zastosować preferencyjną stawkę 5% opodatkowania w zeznaniu rocznym (…) (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) do tej części dochodu, która została uzyskana z tytułu wyodrębnionego na fakturze wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenia licencji do oprogramowania tworzonego i rozwijanego przez Spółkę, proporcjonalnie do udziału w zyskach tej Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

IP Box także dla komplementariusza

Warto zauważyć, że do czasu objęcia spółek komandytowych CIT dla możliwości skorzystania przez wspólnika takiej spółki z preferencji IP Box bez znaczenia pozostawał jego status, tzn. okoliczność, czy wspólnik był komandytariuszem, czy komplementariuszem. Uprawnienie do zastosowania preferencyjnej 5% stawki podatkowej przez komplementariusza spółki komandytowej będącego spółką z o.o. Dyrektor KIS potwierdził np. w interpretacji indywidualnej z dnia 29 kwietnia 2020 r., 0114-KDIP2-1.4010.28.2020.2.MR.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku przez komplementariusza

We wniosku o wydanie interpretacji wskazano, że spółka komandytowa z branży IT, w której spółka z o.o. była komplementariuszem, zajmowała się tworzeniem, rozwijaniem i ulepszaniem oprogramowania komputerowego w ramach swojej działalności gospodarczej. Odbywało się w prowadzonej bezpośrednio przez spółkę komandytową działalności badawczo-rozwojowej, spełniającej definicje wskazane w ustawie o CIT. Działania te miały charakter twórczy i obejmowały prace rozwojowe.

Czynności w zakresie wytwarzania, rozwijania i ulepszania oprogramowania spółka komandytowa podejmowała w sposób systematyczny, zaplanowany i uporządkowany, w celu zwiększenia zasobów wiedzy lub wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań. W ramach działalności gospodarczej spółka komandytowa opracowywała nowe lub modyfikowała oraz ulepszała produkty, procesy i usługi niewystępujące dotychczas w praktyce gospodarczej spółki komandytowej lub na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniały się od rozwiązań już funkcjonujących.

Oprogramowanie lub jego części tworzone przez spółkę komandytową stanowiły przejaw działalności o indywidualnym charakterze (wyraz własnej twórczości  intelektualnej) oraz podlegały ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Spółka z o.o., na wniosek której wydana została interpretacja, prowadziła odrębną od ksiąg handlowych ewidencję, pozwalającą na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, o których mowa w art. 24d ust. 4 ustawy o CIT, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu. Uzyskiwany przez wnioskodawcę dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej stanowił dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej i/lub z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Stanowisko KIS – preferencyjna 5% stawka dla komplementariusza

W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS stwierdził m.in., że:

(…) spółka komandytowa, jako spółka osobowa, jest transparentna podatkowo, co oznacza, że dochody tejże spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Skutki podatkowe zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością spółki osobowej przypisywane są odpowiednio jej wspólnikom. Zatem, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niemającej osobowości prawnej, podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka, lecz jej wspólnicy, tj. podatnikami są komplementariusze i komandytariusze spółki komandytowej. (…)

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o CIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

(…) zasady wyrażone w cytowanym przepisie stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku (art. 5 ust. 2 ustawy o CIT).

(…) Wnioskodawca może skorzystać w zeznaniu rocznym za 2019 rok z opodatkowania preferencyjną 5% stawką podatku dochodowego od osób prawnych wobec dochodu przypisanego mu zgodnie z prawem do udziału w zysku w stosunku do dochodów osiąganych przez Spółkę komandytową z planowanej sprzedaży wytworzonego/rozwijanego/ulepszonego oprogramowania lub dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Objęcie spółki komandytowej CIT a IP Box

W związku z uchwaloną w listopadzie 2020 r. zmianą przepisów ustawy o CIT, spółki komandytowe stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Co do zasady, status podatników CIT spółki te uzyskały z dniem 1 stycznia 2021 r., chyba że dana spółka skorzystała z możliwości „odroczenia” nabycia statusu podatnika CIT do 1 maja 2021 r.

Więcej na ten temat w artykule → Spółki komandytowe objęte CIT.

Jaki wpływ na zasady korzystania z IP Box ma objęcie spółek komandytowych CIT? Do kwestii tej Dyrektor KIS odniósł się już w interpretacji indywidualnej z dnia 26 stycznia 2021 r., 0113-KDIPT2-2.4011.854.2020.2.KR.

Spółka komandytowa podatnikiem CIT a IP Box – stanowisko KIS

Z wnioskiem o wydanie interpretacji zwróciła się osoba fizyczna będąca komandytariuszem w spółce komandytowej z branży IT. Spółka ta zajmowała się tworzeniem nowych autorskich programów komputerowych oraz rozwijaniem i ulepszaniem programów komputerowych stworzonych wcześniej przez inny podmiot. Wniosek złożony został jeszcze przed uchwaleniem przepisów nadających spółkom komandytowym status podatników CIT. Ze względu jednak na to, że wątpliwości wnioskodawczyni dotyczyły możliwości zastosowania przez nią preferencji IP Box w stosunku do dochodów uzyskiwanych nie tylko w roku 2019, ale też w latach następnych, organ wydający interpretację indywidualną zwrócił uwagę na zmianę statusu spółek komandytowych na gruncie CIT:

(…) zasady dotyczące ulgi IP Box w przypadku Wnioskodawczyni, która jest komandytariuszem Spółki, będą miały zastosowanie do momentu, aż Spółka ta nie uzyska statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, tj. do 31 grudnia 2020 r. lub do 30 kwietnia 2021 r.

(…) Wnioskodawczyni, jako komandytariusz Spółki, ma prawo zastosować preferencyjne zasady opodatkowania opisane w art. 30ca i następnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez Spółkę z praw własności intelektualnej będących przedmiotem umów zawieranych z kontrahentami Spółki nabywającymi te prawa w 2019 r. i w roku 2020, gdy Spółka, tworzy nowe programy, w tym projekty nowych programów oraz gdy tworzy części lub projekty przetwarzania istniejących części programów komputerowych i podlegających ochronie, i gdy w wyniku podejmowanych czynności powstają odrębne od tych programów utwory (nowe kwalifikowane prawa własności intelektualnej w postaci nowych autorskich praw do programów komputerowych), a cena za przeniesienie własności praw do kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględniona jest w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Natomiast od momentu, kiedy Spółka, uzyska statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, tj. od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r. Wnioskodawczyni nie będzie miała prawa zastosować preferencyjnych zasad opodatkowania opisanych w art. 30ca i następnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

IP Box – wniosek o interpretację indywidualną dla spółki komandytowej

Z chwilą uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT jej wspólnik (komplementariusz lub komandytariusz) traci zatem możliwość bezpośredniego skorzystania z preferencji IP Box. Podmiotem uprawnionym do skorzystania z tej ulgi stanie się natomiast sama spółka komandytowa jako podatnik CIT – oczywiście przy założeniu, że spółka kontynuuje swoją dotychczasową działalność i spełnia warunki skorzystania z ulgi określone w ustawie o CIT. Aby uzyskać ochronę wynikającą z interpretacji, wskazane jest jednak złożenie przez spółkę komandytową wniosku o wydanie nowej interpretacji indywidualnej. Interpretacja wydana wcześniej na wniosek wspólnika nie chroni bowiem bezpośrednio spółki. Przygotowując wniosek o nową interpretację, można oczywiście wykorzystać interpretację, którą wcześniej otrzymał wspólnik.

Powyższe opracowanie nie stanowi porady prawnej. Aby rozwiać wątpliwości odnośnie do możliwości skorzystania w konkretnym przypadku z preferencji IP Box, warto złożyć wniosek o interpretację indywidualną. Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia w sporządzeniu takiego wniosku, zapraszamy do kontaktu z nami.

Radca prawny. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Zajmuje się w szczególności prawną obsługą spółek oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe.
mz@szymalazaremba.pl
Marzena Zaremba

IP Box a ulga B+R

Preferencyjne opodatkowanie w ramach IP Box i ulga B+R to zachęty podatkowe adresowane do przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Jakie są podobieństwa i różnice między IP Box i ulgą B+R? Czy można stosować je łącznie? Jak zoptymalizować rozliczenia podatkowe z wykorzystaniem zarówno ulgi B+R, jak i 5% stawki podatku w ramach IP Box?

IP Box a dochód uzyskany za granicą – czy można skorzystać ze stawki 5%?

W jakim przypadku można przyjąć, że dochód z kwalifikowanych IP został uzyskany za granicą? Czy podatnik uzyskujący za granicą dochód z kwalifikowanych IP może skorzystać z z preferencyjnej 5-procentowej stawki podatkowej (IP Box)?

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną? Jakie wymogi musi spełniać plan przekształcenia i uchwała o przekształceniu? Co oznacza zasada kontynuacji i czy obowiązuje ona na gruncie prawa podatkowego?

Połączenie spółki komandytowej ze spółką z o.o.

Połączenie spółki komandytowej ze spółką z o.o. może być sposobem na uproszczenie struktury i obniżenie kosztów działalności w przypadku, gdy firma działała dotąd w formie „sp. z o.o. sp.k.”. W szczególności połączenie może nastąpić przez przejęcie spółki komandytowej przez spółkę z o.o., czyli dotychczasowego komplementariusza. Dzięki temu zamiast struktury „sp. z o.o. sp.k.” (składającej się z dwóch podmiotów) pozostanie tylko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z biznesowego punktu widzenia nastąpi zatem „przekształcenie sp. z o.o. sp.k.” w spółkę z o.o. Na czym polega połączenie spółek i jakie ma skutki? Jak przebiega procedura? Jakie zalety i ryzyka wiążą się z przejęciem spółki komandytowej przez spółkę z o.o.?