w kategorii IP Box

Preferencyjna 5% stawka podatkowa (tzw. IP Box) skierowana jest do podatników PIT oraz CIT uzyskujących dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowanych IP), które podlegają opodatkowaniu w Polsce. Co w sytuacji, gdy dochód z kwalifikowanych IP został osiągnięty za granicą? Czy podatnik uzyskujący za granicą dochód z kwalifikowanych IP może skorzystać z preferencji IP Box?

 

Dochód z kwalifikowanego IP uzyskany za granicą

Na początek warto wyjaśnić, co mamy na myśli pisząc o „dochodzie uzyskanym za granicą”. Czy można przyjąć, że np. programista mieszkający na stałe we Wrocławiu, prowadzący tu jednoosobową firmę i świadczący usługi zdalnie, który zawarł umowę B2B na stworzenie innowacyjnej aplikacji z amerykańską spółką i otrzymuje od niej wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na jej rzecz autorskiego prawa do programu komputerowego, osiąga dochód za granicą? Otóż nie – w przypadku tego programisty nie mamy do czynienia z dochodem zagranicznym, lecz z dochodem osiąganym w Polsce (w ramach z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Polski). Fakt, że jego kontrahent ma siedzibę za granicą, nie ma znaczenia. O osiągnięciu dochodu za granicą można byłoby natomiast mówić wówczas, gdyby np. programista, mający w Polsce rezydencję podatkową, wyjechał za granicę na trzy miesiące i w tym czasie prowadził tam działalność gospodarczą, uzyskując z tego tytułu dochód.

Odpowiedź na pytanie, co to jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej (kwalifikowane IP, KPWI) zamieściliśmy we wcześniejszym artykule → IP BOX (innovation box)

 

IP Box a dochód uzyskany za granicą – oficjalne objaśnienia podatkowe

W lipcu 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało obszerne objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów o IP Box. W objaśnieniach MF odniosło się m.in. do kwestii możliwości skorzystania z preferencji IP Box przez podatników osiągających dochody za granicą. Jakie stanowisko MF zajęło w kwestii stosowania przepisów o IP Box do dochodów zagranicznych?

Otóż w pkt. 14 objaśnień stwierdzono, że podatnik może zastosować preferencyjną 5-procentową stawkę podatkową do zagranicznych dochodów, o ile dochody te:

• mogą być uznane za dochody z kwalifikowanych IP w rozumieniu przepisów o IP Box oraz

• podlegają faktycznemu opodatkowaniu w Polsce.

Jak należy rozumieć „faktyczne opodatkowanie zagranicznego dochodu w Polsce”? Otóż istotne są tu postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Polska zawarła z innymi państwami, w szczególności przewidziana w poszczególnych umowach metoda zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.

Wskazano na to w objaśnieniach MF:

W przypadku podatników będących polskimi rezydentami, osiągającymi dochody za granicą z prowadzonej działalności gospodarczej (badawczo-rozwojowej), możliwość skorzystania z preferencji IP Box uzależniona jest od sposobu opodatkowania w Polsce dochodu, z uwzględnieniem postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Zagraniczny dochód podlegający opodatkowaniu w Polsce a IP Box

Dochód osiągnięty za granicą przez podatnika, będącego polskim rezydentem, podlega faktycznemu opodatkowaniu w Polsce przypadku, gdy:

• zagraniczna działalność gospodarcza nie jest prowadzona za pomocą tzw. stałego zakładu lub

• umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta z państwem, w którym podatnik osiągnął ten dochód, przewiduje metodę proporcjonalnego odliczenia, jako metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.

W przypadku takiego dochodu podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania preferencji IP Box.

 

IP Box a zagraniczny dochód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce

Skorzystanie z preferencji IP Box nie jest natomiast możliwe w przypadku, gdy zagraniczny dochód nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Dotyczy to sytuacji, w której dochód osiągany jest za granicą za pomocą stałego zakładu, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje jako metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu metodę wyłączenia.

Aby stwierdzić, czy podatnikowi osiągającemu dochody z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą przysługuje prawo do skorzystania z preferencji IP Box, trzeba zatem sprawdzić postanowienia odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

IP BOX – wniosek o interpretację indywidualną

Od 1 stycznia 2019 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują nowe przepisy dotyczące tzw. ulgi IP BOX. Przez IP BOX rozumieć należy uprzywilejowane opodatkowanie ściśle wymienionych w ustawie dochodów z praw własności intelektualnej.

Protokół badania ksiąg podatkowych

Organy podatkowe, chcąc wymierzyć podatnikowi w decyzji kwotę podatku w innej wysokości niż kwota wykazana w zeznaniu podatkowym, mają obowiązek przeprowadzić postępowanie w zakresie nieuznania ksiąg podatkowych za dowód w postępowaniu podatkowym z powodu ich nierzetelności lub wadliwości.

Aktualizacja tytułu wykonawczego

Aktualizacja tytułu wykonawczego jest starą nazwą dla obecnie funkcjonującego pojęcia zmienionego tytułu wykonawczego. Kiedy dochodzi do aktualizacji tytułu wykonawczego? Czy po doręczeniu zaktualizowanego tytułu wykonawczego można wnieść zarzuty?

Korekta faktury (faktura korygująca)

Co powinna zawierać korekta faktury VAT? W jakich sytuacjach podatnik powinien wystawić fakturę korygującą i na co powinien zwrócić wówczas uwagę?

Radca prawny. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Zajmuje się w szczególności prawną obsługą spółek oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe.
mz@szymalazaremba.pl
Marzena Zaremba