w kategorii Estoński CIT, Spółki handlowe

Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o. a CIT estońskiPrzekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o. nie pozbawia prawa do korzystania z ryczałtu od dochodów spółek, czyli CIT estońskiego. Innymi słowy, przekształcona spółka z o.o. może kontynuować opodatkowanie w formie CIT estońskiego, które przed zmianą formy prawnej wybrała spółka akcyjna. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w wydanej niedawno interpretacji indywidualnej.

Spółka akcyjna objęta estońskim CIT a przekształcenie – wniosek o interpretację podatkową

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka akcyjna. W styczniu 2022 roku wybrała ona opodatkowanie dochodów estońskim CIT. Z treści wniosku o interpretację wynikało, że:

➤ Spółka akcyjna złożyła do właściwego urzędu skarbowego wymagane zawiadomienie (ZAW-RD). W zawiadomieniu tym wskazała okres opodatkowania estońskim CIT do końca 2025 roku.

➤ Akcjonariuszami spółki są osoby fizyczne. Osoby te nie posiadają praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu bądź innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

➤ Spółka nie jest posiadaczem udziałów lub akcji w kapitale innej spółki, jak również tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania. Nie przysługuje jej też ogół praw i obowiązków w innej spółce niebędącej osobą prawną ani inne prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczeń jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu bądź innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

➤ Za okres opodatkowania estońskim CIT spółka nie będzie sporządzać sprawozdania finansowego zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości.

➤ Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy.

➤ Spółka nie jest przedsiębiorstwem finansowym, o którym mowa w art. 15c ust. 16 ustawy o CIT. Nie ma też statusu instytucji pożyczkowej w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy o kredycie konsumenckim. Spółka nie osiąga dochodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT, jak również nie jest postawiona w stan upadłości ani likwidacji.

Planowane przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o. i wątpliwość spółki

Złożenie przez spółkę wniosku o interpretację związane było z zamiarem zmiany formy prawnej. Planowano, że przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o. nastąpi jeszcze w 2022 roku. Przekształcenie miało być dokonane zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Po zmianie formy na spółkę z o.o. skład osobowy oraz relacje właścicielskie pozostać miały niezmienione. Przekształcona spółka z o.o. miała być kontynuatorką przekształcanej spółki akcyjnej, przejmującą wszystkie jej prawa i obowiązki.

Pytanie sformułowane we wniosku o interpretację dotyczyło tego, czy jeśli spółka akcyjna, korzystająca od początku 2022 roku z CIT estońskiego, przekształci się w spółkę z o.o. w 2022 roku, to straci uprawnienie do stosowania CIT estońskiego. Spółka uważała, że po zmianie formy prawnej na spółkę z o.o. nie utraci prawa do korzystania z estońskiego CIT.

Prawo do dalszego korzystania z estońskiego CIT po przekształceniu – stanowisko Dyrektora KIS

W interpretacji indywidualnej z 19 maja 2022 r., znak: 0111-KDIB1-1.4010.176.2022.1.ŚS, Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem spółki. Wskazał bowiem, że przepisy prawa nie wyłączają możliwości dokonania restrukturyzacji (przekształcenia) w sytuacji korzystania już z opodatkowania estońskim CIT. Ponadto przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o. nie jest czynnością restrukturyzacyjną wymienioną w art. 28k ust. 1 pkt 5-6 ustawy o CIT. W związku z tym takie przekształcenie nie stanowi przeszkody do kontynuowania zasad opodatkowania estońskim CIT.

W konkluzji organ interpretacyjny stwierdził, że jeżeli opodatkowanie estońskim CIT rozpoczęła spółka akcyjna przekształcona następnie w spółkę z o.o., to przekształcona spółka z o.o. może kontynuować tę formę opodatkowania. Oczywiście po przekształceniu nadal spełnione muszą być warunki przewidziane w art. 28c-28t ustawy o CIT.

Radca prawny. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Zajmuje się w szczególności prawną obsługą spółek oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe.
+48 608 854 279
mz@szymalazaremba.pl
blank