w kategorii Estoński CIT, Spółki handlowe

Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o. a CIT estońskiPrzekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o. nie pozbawia prawa do korzystania z ryczałtu od dochodów spółek, czyli CIT estońskiego. Innymi słowy, przekształcona spółka z o.o. może kontynuować opodatkowanie w formie CIT estońskiego, które przed zmianą formy prawnej wybrała spółka akcyjna. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w wydanej niedawno interpretacji indywidualnej.

Spółka akcyjna objęta estońskim CIT a przekształcenie – wniosek o interpretację podatkową

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka akcyjna. W styczniu 2022 roku wybrała ona opodatkowanie dochodów estońskim CIT. Z treści wniosku o interpretację wynikało, że:

➤ Spółka akcyjna złożyła do właściwego urzędu skarbowego wymagane zawiadomienie (ZAW-RD). W zawiadomieniu tym wskazała okres opodatkowania estońskim CIT do końca 2025 roku.

➤ Akcjonariuszami spółki są osoby fizyczne. Osoby te nie posiadają praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu bądź innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

➤ Spółka nie jest posiadaczem udziałów lub akcji w kapitale innej spółki, jak również tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania. Nie przysługuje jej też ogół praw i obowiązków w innej spółce niebędącej osobą prawną ani inne prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczeń jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu bądź innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

➤ Za okres opodatkowania estońskim CIT spółka nie będzie sporządzać sprawozdania finansowego zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości.

➤ Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy.

➤ Spółka nie jest przedsiębiorstwem finansowym, o którym mowa w art. 15c ust. 16 ustawy o CIT. Nie ma też statusu instytucji pożyczkowej w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy o kredycie konsumenckim. Spółka nie osiąga dochodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT, jak również nie jest postawiona w stan upadłości ani likwidacji.

Planowane przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o. i wątpliwość spółki

Złożenie przez spółkę wniosku o interpretację związane było z zamiarem zmiany formy prawnej. Planowano, że przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o. nastąpi jeszcze w 2022 roku. Przekształcenie miało być dokonane zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Po zmianie formy na spółkę z o.o. skład osobowy oraz relacje właścicielskie pozostać miały niezmienione. Przekształcona spółka z o.o. miała być kontynuatorką przekształcanej spółki akcyjnej, przejmującą wszystkie jej prawa i obowiązki.

Pytanie sformułowane we wniosku o interpretację dotyczyło tego, czy jeśli spółka akcyjna, korzystająca od początku 2022 roku z CIT estońskiego, przekształci się w spółkę z o.o. w 2022 roku, to straci uprawnienie do stosowania CIT estońskiego. Spółka uważała, że po zmianie formy prawnej na spółkę z o.o. nie utraci prawa do korzystania z estońskiego CIT.

Prawo do dalszego korzystania z estońskiego CIT po przekształceniu – stanowisko Dyrektora KIS

W interpretacji indywidualnej z 19 maja 2022 r., znak: 0111-KDIB1-1.4010.176.2022.1.ŚS, Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem spółki. Wskazał bowiem, że przepisy prawa nie wyłączają możliwości dokonania restrukturyzacji (przekształcenia) w sytuacji korzystania już z opodatkowania estońskim CIT. Ponadto przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o. nie jest czynnością restrukturyzacyjną wymienioną w art. 28k ust. 1 pkt 5-6 ustawy o CIT. W związku z tym takie przekształcenie nie stanowi przeszkody do kontynuowania zasad opodatkowania estońskim CIT.

W konkluzji organ interpretacyjny stwierdził, że jeżeli opodatkowanie estońskim CIT rozpoczęła spółka akcyjna przekształcona następnie w spółkę z o.o., to przekształcona spółka z o.o. może kontynuować tę formę opodatkowania. Oczywiście po przekształceniu nadal spełnione muszą być warunki przewidziane w art. 28c-28t ustawy o CIT.

Radca prawny | Doradca podatkowy | Mediator
Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada także uprawnienia doradcy podatkowego. Specjalizacje: prawo spółek i M&A, prawo kontraktów, prawo podatkowe. Zajmuje się również prowadzeniem mediacji w sporach między przedsiębiorcami.
mz@szymalazaremba.pl
Marzena Zaremba

Aport nieruchomości do spółki z o.o.

Jakich formalności trzeba dopełnić, aby skutecznie wnieść do spółki z o.o. aport w postaci nieruchomości? Czy wniesienie aportem nieruchomości jest możliwe w przypadku spółki S24? Czy jeśli spółka z o.o. zawiązywana jest jako tzw. spółka S24, to na pokrycie kapitału zakładowego takiej spółki wspólnicy mogą wnieść  wyłącznie wkłady pieniężne.

Przekształcenie spółki a pomoc uzyskana w ramach tarczy antykryzysowej

Każdy proces przekształcenia spółki powinien być przemyślany, starannie zaplanowany i poprzedzony dokładną analizą sytuacji firmy. Jest to szczególnie ważne w czasach pandemii COVID-19 i wyzwań, jakie stawia ona przed przedsiębiorcami. W przypadku firm będących beneficjentami subwencji udzielonych w ramach tarczy antykryzysowej istotne znaczenie ma zwłaszcza to, czy zmiana formy prawnej nie spowoduje utraty prawa do finansowania lub konieczności zwrotu środków z PFR.

Połączenie spółek – na czym polega i jakie ma skutki?

Połączenie spółek może być sposobem na uproszczenie struktury organizacyjnej podmiotów funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej. W takim przypadku dzięki konsolidacji nastąpić może z jednej strony wzrost efektywności zarządzania, z drugiej zaś – ograniczenie kosztów działalności. Na połączenie swoich biznesów zdecydować mogą się też przedsiębiorcy, który funkcjonowali do tej pory niezależnie od siebie. Dzięki integracji swoich firm zyskają szansę na wykorzystanie tzw. efektu synergii. Jak od strony formalnej wygląda połączenie spółek? Na czym polega i jakie ma skutki?

Squeeze out a estoński CIT

Czy dokonanie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych, czyli squeeze out pozbawi spółkę prawa do opodatkowania estońskim CIT? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 30 września 2022 roku. Co z niej wynika?