w kategorii Covid-19, Podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT za 2019 do kiedy rozliczyć?Obowiązek złożenia oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży na podatnikach tego podatku. Rozwiązanie wprowadzone w art. 15zzj ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19… zmienia zasady dotyczące rozliczenia oraz złożenia PIT-a za 2019. W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić na czym właściwie te zmiany polegają.

 

Art. 15zzj ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zgodnie z art. 15zzj ustawy z dnia 2 marca 2020 r.:

Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy. W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

Art. 15zzj dotyczy wyłącznie uchylenia odpowiedzialności karno-skarbowej za wykroczenie polegające na niezłożeniu zeznania podatkowego (PIT-a) w ustawowym terminie oraz braku zapłaty należnego podatku w terminie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Co to oznacza? Otóż znaczy to, że zacytowany przepis w ogóle nie obejmuje obowiązków ciążących na podatnikach, które wynikają z przepisów prawa podatkowego. Jednak w pierwszej kolejności trzeba ustalić, kto jest zobowiązany do złożenia PIT-a za 2019?

 

Złożenie deklaracji przez akceptację udostępnionego PIT-a na portalu podatkowym

Podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych umożliwiono akceptację udostępnionego na portalu podatkowym PIT-a, który wcześniej został przygotowany przez administrację skarbową. Zaakceptowanie przez podatnika przygotowanego przez administrację skarbową PIT-a w terminie przewidzianym do jego złożenia, czyli do 30 kwietnia 2020 r., zrównano w skutkach ze złożeniem przez podatnika PIT-a do urzędu skarbowego. Należy pamiętać jednak, że aby uzyskać efekt w postaci złożenia PIT-a za 2019 musimy zaakceptować go na portalu podatkowym. W innych przypadkach musimy samodzielnie przygotować PIT (lub zmodyfikować przygotowany na portalu podatkowym PIT) i wysłać go do urzędu skarbowego.

Podatnik jest zobowiązany do samodzielnego złożenia PIT 2019 w terminie do 30 kwietnia 2020 r., jeżeli nie dokona akceptacji udostępnionego mu na portalu podatkowym zeznania za 2019 przed upływem 30 kwietnia 2020 r.

Z możliwości złożenia PIT-a poprzez jego akceptację na portalu podatkowym wyłączeniu zostali ci wszyscy podatnicy, którzy składają zeznanie podatkowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorcy, w tym ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, muszą więc przygotować oraz złożyć zeznanie podatkowe samodzielnie.

 

PIT za 2019 do kiedy rozliczyć?

Czy wobec tego nadal obowiązuje termin na złożenie PIT 2019 do końca kwietnia 2020 roku? Odpowiedź jest prosta. Tak, termin na złożenie PIT 2019 to dzień 30 kwietnia 2020 r. Wprowadzane przez ustawodawcę regulacje prawne nie zmieniają tego terminu, a wyłącznie „neutralizują” negatywne dla podatników skutki związane ze złożeniem PIT-a 2019 po terminie. Jak już wyżej wspomniałem art. 15zzj ustawy z dnia 2 marca 2020 r. dotyczy wyłącznie negatywnych skutków złożenia PIT-a i zapłaty podatku po 30 kwietnia 2020 r. Brak zapłaty podatku dochodowego za 2019 rok do końca kwietnia 2020 r. spowoduje powstanie zaległości podatkowej, a co za tym idzie naliczanie od niej odsetek podatkowych, które nie będą jednak podlegały poborowi. Ministrstwo Finansów planuje bowiem zaniechanie poboru zarówno zaległości podatkowej, jak również odsetek od tej zaległości, ale pod pewnymi warunkami.

 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19

Na podstawie art. 15za ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2020 r., na mocy którego:

Zarządza się zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z PIT 2019 r. w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty, o których mowa w art. 45 ust. 4 tej ustawy, podlegające zaliczeniu na poczet tych zaległości podatkowych.

W związku z tym – zgodnie z rozporządzeniem – podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy nie zapłacą podatku do 30 kwietnia 2020 r. nie poniosą negatywnych konsekwencji finansowych z tego tytułu, pod warunkiem, że uregulują tę należność w terminie do 1 czerwca 2020 r. W przypadku, gdy podatnik nie zapłaci należnego podatku w terminie do 1 czerwca 2020 r., to od tej części niezapłaconego podatku będzie zobowiązany zapłacić odsetki naliczane za cały okres, w którym pozostawał w zwłoce (tj. od 1 maja 2020 r.).

Rozporządzenie MF zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw w dniu 23 kwietnia 2020 r (Dz.U. 2020 poz. 728).

Zaniechaniem poboru objęte zostały odsetki od zobowiązań podatkowych wynikających z:
PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38 i PIT-39 za 2019 rok.

Odsetki podatkowe

W niniejszym wpisie postaram się odpowiedzieć na pytania: kiedy powstaje zaległość podatkowa, jaka jest obecnie wysokość odsetek podatkowych, kiedy odsetki od zaległości podatkowych nie będą naliczane, a także w jakich sytuacjach stosowane będą obniżone oraz podwyższone odsetki podatkowe.

Wniosek o interpretację indywidualną

Interpretacja podatkowa pozwala podatnikowi uzyskać pewność, że rozwiązanie prawne, które zamierza wprowadzić (albo już wprowadził) oraz skutki podatkowe wynikające z tego rozwiązania, będą przez organy podatkowe uznane za poprawne, tzn. przyjęte rozwiązanie będzie zgodne z prawem.

Skarga kasacyjna do NSA

Skarga kasacyjna do NSA jest środkiem odwoławczym od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA). Wniesienie skargi kasacyjnej powoduje, że sprawa podatkowa rozpatrzona będzie przez sąd wyższej instancji, tj. przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Korekta deklaracji podatkowej

Przepisy prawa przewidują możliwość skorygowania złożonej deklaracji podatkowej. Kiedy złożenie korekty deklaracji będzie bezskuteczne, w jakich przypadkach prawo do korekty jest zawieszone? Jakie będą skutki na gruncie prawa karnego skarbowego złożenia skutecznej korekty deklaracji podatkowej?

Adwokat. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.
+48 507 407 800
msz@szymalazaremba.pl
blank