w kategorii Covid-19

PSZ-PKDGW art. 15zzd ust. 1-10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewidziano świadczenie w postaci pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W niniejszym artykule postaram się wyjaśniać, w jaki sposób wypełnić i złożyć wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (PSZ-PKDG) oraz jakie są warunki przyznania tego rodzaju pomocy.

 

Gdzie wysłać wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wnosi do właściwego powiatowego urzędu pracy. Zadania dotyczące rozpatrywania wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej realizują dyrektorzy powiatowych urzędów pracy. Finansowanie pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej pochodzi ze środków Funduszu Pracy.

 

Kto może złożyć wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej może złożyć wyłącznie mikroprzedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Mikokroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

Mikroprzedsiębiorcy niezatrudniający pracowników

W związku z ostatnią zmianą art. 15zzd ust. 2 ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych obecnie mikroprzedsiębiorca nie ma już obowiązku składania oświadczenia o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Otwiera to drogę do ubiegania się o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wszystkim mikroprzedsiębiorcom, również tym, którzy nie zatrudniają w ogóle pracowników.

 

Jaka jest maksymalna wysokość  pożyczki oraz jakie jest jej oprocentowanie?

Pożyczka na pokrycie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej może wynosić maksymalnie 5000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

 

Na jaki maksymalny okres udzielana jest pożyczka mikroprzedsiębiorcy?

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Możliwość umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej może być umorzona na wniosek mikroprzedsiębiorcy. W zależności od tego kiedy będzie lub została już udzielona pożyczka warunki do jej umorzenia kształtować się będą różnie.

 

Warunki umorzenia pożyczki – stan prawny obowiązujący do 18 kwietnia 2020 r.

Poprzednio, w stanie prawnym, który obowiązywał do 18 kwietnia 2020 r., warunkiem umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej było oświadczenie mikroprzedsiębiorcy we wniosku o pożyczkę, że nie zmniejszy on stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

 

Warunki umorzenia pożyczki – stan prawny obowiązujący od 18 kwietnia 2020 r.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie pożyczki mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Czy przychód z umorzenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej stanowić będzie przychód do opodatkowania w PIT?

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec tego przychód powstały w wyniku umorzenia pożyczki nie będzie podlegał opodatkowaniu w PIT albo CIT.

 

Co należy zrobić, by otrzymać pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Warunkiem udzielenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest złożenie przez przedsiębiorcę wniosku do właściwego powiatowego urzędu pracy. Wniosek ten oznaczony jest symbolem PSZ-PKDG. Jednak samo złożenie wniosku PSZ-PKDG nie gwarantuje mikroprzedsiębiorcy otrzymania pożyczki ponieważ pula środków przeznaczona na sfinansowanie pożyczek jest ograniczona.

Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (PSZ-PKDG) można wysłać pocztą tradycyjną, złożyć osobiście w urzędzie pracy lub wysłać drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej: praca.gov.pl.

 

Jak wypełnić wniosek PSZ-PKDG?

W pierwszej kolejności należy zalogować się do swojego konta na praca.gov.pl. Można to zrobić na trzy sposoby:

1) logowanie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

2) logowanie przez platformę ePUAP;

3) logowanie przy użyciu loginu i hasła.

PSZ-PKDG wybór metody logowania

 

Po zalogowaniu się do swojego konta, należy wybrać ikonę z tytułem “Tarcza antykryzysowa”:

Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

 

W następnym kroku należny wybrać okno z nazwą: “Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (PSZ-PKDG)”:

PSZ-PKDG Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

 

Na tym etapie jesteśmy informowaniu o tym, że wraz z wnioskiem trzeba będzie złożyć załączniki w postaci:

1)  umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy,

2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Na tym etapie wypełniania wniosku PSZ-PKDG wybieramy właściwy dla naszego miejsca prowadzenia działalności powiatowy urząd pracy. Uwaga zamieszczona z trzema wykrzyknikami informuje, aby przy wypełnianiu wniosku PSZ-PKDG w danych kontaktowych koniecznie podać swój adres e-mail. Naciśnięcie “Przejdź do edycji wniosku” spowoduje przejście do następnego etapu, czyli do edycji formularza PSZ-PKDG:

Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

 

Jak wypełnić wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

W sekcji 1-3 wniosku PSZ-PKDG podajemy nazwę przedsiębiorcy, jego dane adresowe oraz dane kontaktowe oraz miejscowość:

Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Przy wypełnianiu danych kontaktowych proszę pamiętać o podaniu swojego adresu e-mail.

Jeżeli wnioskujący o pożyczkę podmiot jest reprezentowany przez inną osobę, w sekcji 4 należny podać dane przedstawiciela (pełnomocnika). W sekcji “Treść wniosku” podajemy wysokość pożyczki o jaką wnioskujemy oraz numer rachunku na jaki pożyczka ma zostać przelana.

Jeżeli wnioskujący o pożyczkę mikroprzedsiębiorca nie zatrudnia pracowników w polu pt.: “Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dn. 29.02.2020 r.” podaje “0”.

Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

 

Oświadczenie we wniosku PSZ-PKDG

W sekcji 6 wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej zawarte jest oświadczenia. Oświadczenie to możemy po prostu zaakceptować przez podpisanie i wysłanie wniosku PSZ-PKDG albo niezaakceptować (nie wysłać wniosku PSZ-PKDG).

Załączniki do wniosku PSZ-PKDG

Obligatoryjnymi załącznikami do wniosku PSZ-PKDG jest umowa oraz “formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”. Plik z umową należy ściągnąć z internetu, wydrukować, podpisać, zeskanować do PDF i załączyć do wniosku PSZ-PKDG jako załącznik nr 1.

Nieco inaczej jest z formularzem informacji. Występuje on w dwóch wersjach (przynajmniej ja znam jego dwie wersje). Pierwsza wersja jest przeznaczona dla mikroprzedsiębiorców prowadzących jednoosoową działalność gospodarczą (JDG), osób prawnych (sp. z o.o., S.A.). Jego pierwsza strona wygląda ona następująco:

wniosek PSZ-PKDG

Druga wersja przeznaczona jest dla spółek cywilnych oraz spółek osobowych. Pierwsza strona tego formularza wygląda następująco:

wniosek PSZ-PKDG

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 można pobrać:

1) w wersji pierwszej: format XLS, format PDF,

2) w wersji drugiej: format XLS, format PDF.

Jak dołączyć do wniosku PSZ-PKDG nowy załącznik?

W celu dołączenia do wniosku PSZ-PKDG wypełnionego formularza należy w sekcji “Załączniki” rozwinąć boczny tabulator i wybrać z zakładki “Inny załącznik”:

Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej PSZ-PKDG
Jak wypełnić Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

 

Aby dodać plik z wypełnionym formularzem naciskamy na przycisk: “Dodaj załącznik“:
PSZ-PKDG wniosek

 

W polu “Opis załącznika” (Załącznik nr 2) wpisujemy: “Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”:
PSZ PKDG

Niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie

Czy złożenie przez podatnika deklaracji podatkowej po terminie będzie zawsze wykroczeniem skarbowym? Czy w każdym przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej, niezależnie od powodu niezłożenia, podatnik powinien wysłać do urzędu skarbowego tzw. czynny żal?

VIA-WOMP • Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

W niniejszym artykule wyjaśniam co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z FGŚP. Możliwość taką dają przedsiębiorcom przepisy niedawno wprowadzonej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jak podpisać dokument podpisem kwalifikowanym?

Szybkimi krokami zbliża się nowelizacja procedury sądowoadministracyjnej, która umożliwi wnoszenie pism procesowych, w tym przede wszystkim skarg oraz skarg kasacyjnych, w formie dokumentu elektronicznego z rozszerzeniem PDF albo DOC. Kwalifikowany podpis elektroniczny będzie zatem niezbędny do utworzenia pisma procesowego w formie dokumentu elektronicznego

Adres ePUAP oraz zmiana adresu skrzynki ePUAP

Zmiana adresu elektronicznego w postępowaniu podatkowym pozwala profesjonalnemu pełnomocnikowi (adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu) na stworzenie nowego adresu elektronicznego przeznaczonego wyłącznie do komunikacji w sprawach, w których występują jako profesjonalni pełnomocnicy.

Adwokat. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.
+48 507 407 800
msz@szymalazaremba.pl
blank