w kategorii Covid-19

art. 15gW art. 15g ustawy wprowadzającej tarczę antykryzysową przewidziano świadczenie w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników (świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy). W niniejszym artykule postaram się wyjaśniać, w jaki sposób wypełnić i złożyć wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (VIA-WOMP) oraz jakie są warunki przyznania tego rodzaju pomocy.

 

Gdzie wysłać wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy?

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy wnosi się do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. Zadania dotyczące realizacji dofinansowania do wynagrodzeń pracowników realizują dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wypłacane jest ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

 

Kto może złożyć wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy?

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy może wnieść każdy przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników dotyczy więc każdego przedsiębiorcy, niezależnie czy jest on mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą, średnim przedsiębiorcą czy też dużym przedsiębiorcą.

 

Na jaki okres udzielane jest dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników?

Dofinansowanie z FGŚP przysługuje przedsiębiorcy przez okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. Okres ten może zostać wydłużony w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

 

Warunki do otrzymania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Do podstawowych warunków przyznania świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy należą:

1) wystąpił spadek obrotów gospodarczych w firmie w wyniku pandemii koronawirusa;

2) wystąpił przestój ekonomiczny u przedsiębiorcy;

3) pracownicy objęci zostali obniżonym wymiarem czasu pracy;

4) przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

5) nie wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Warunek drugi oraz trzeci nie muszą być spełnione łącznie, tzn. wystarczy, gdy u danego przedsiębiorcy wystąpi przestój ekonomiczny bez obniżonego wymiaru pracy lub na odwrót obniżony wymiar pracy bez przestoju ekonomicznego.

 

Spadek obrotów gospodarczych

Spadek obrotów gospodarczych to pojęcie zdefiniowane w ustawie o tarczy antykryzysowej. Spadek obrotów gospodarczych można liczyć na dwa sposoby – w ujęciu ilościowym lub w ujęciu wartościowym.

Spadek obrotów gospodarczych obliczany jest:

1) jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie z FGŚP, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, który nie może być mniejszy niż 15%

lub

2) jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie z FGŚP, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego, który nie może być mniejszy niż 25%

 

Obniżony wymiar czasu pracy

Przedsiębiorca może obniżyć swoim pracownikom wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych o 20%, nie więcej niż do pół etatu, przy czym wynagrodzenie pracownika nie może być niższe od minimalnego przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy.

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń w przypadku obniżonego czasu pracy

W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy wynagrodzenie pracowników jest dofinansowane z FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia przysługującemu pracownikowi, jednakże dofinansowanie do pensji pracownika z FGŚP nie może przekroczyć 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (5227 zł x 0,4 = 2090,8 zł). W sytuacji obniżonego czasu pracy dofinansowanie z FGŚP nie będzie jednak przysługiwało do wynagrodzeń tych pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 15 681 zł.

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń w przypadku przestoju ekonomicznego

W przypadku przestoju ekonomicznego wynagrodzenie pracownika jest dofinansowane z FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (1300 zł) z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W sytuacji przestoju ekonomicznego dofinansowanie z FGŚP nie będzie jednak przysługiwało do wynagrodzeń tych pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 15 681 zł.

 

Co należy zrobić, by skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników?

Warunkiem uzyskania dofinansowania do pensji pracownika z FGŚP jest złożenie przez przedsiębiorcę wniosku do właściwego urzędu pracy. Wniosek ten oznaczony jest symbolem VIA-WOMP. Wniosek VIA-WOMP można wysłać pocztą tradycyjną, złożyć osobiście w urzędzie pracy lub wysłać drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej: praca.gov.pl.

 

Jak wypełnić wniosek VIA-WOMP?

W pierwszej kolejności należy zalogować się do swojego konta na praca.gov.pl. Można to zrobić na trzy sposoby:

1) logowanie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

2) logowanie przez platformę ePUAP;

3) logowanie przy użyciu loginu i hasła.

VIA-WOMP logowanie

 

Po zalogowaniu się do swojego konta, należy wybrać ikonę z tytułem “Tarcza antykryzysowa”:

VIA WOMP tarcza

W następnym kroku należny wybrać okno z nazwą: “Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (VIA-WOMP):
Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy VIA-WOMP

 

Na tym etapie jesteśmy informowaniu o tym, że wraz z wnioskiem trzeba będzie złożyć załączniki w postaci:

1) porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy,

2) wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP,

3) umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.

W oknie “Adresat wniosku” powinniśmy wybrać właściwy terytorialnie urząd pracy. Na końcu klikamy w przycisk: “Przejdź do edycji wniosku”.

VIA-WOMP wybór adresata

 

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

W sekcji 1-3 wniosku VIA-WOMP podajemy nazwę przedsiębiorcy, jego dane adresowe oraz dane kontaktowe.

VIA-WOMP wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

 

Następnie podajemy miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli jest takie samo jak adres siedziby zaznaczamy: “taki sam jak adres siedziby”. Jeżeli wniosek VIA-WOMP składany będzie przez reprezentanta (np. członka zarządu lub prokurenta spółki prawa handlowego) podajemy jego dane.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

 

W następnej rubryce (TREŚĆ WNIOSKU) wybieramy, czy wniosek obejmuje przestój ekonomiczny czy obniżony wymiar czasu pracy. Po zaznaczeniu jednego z tych pól, rozwinie się dalsze menu, w którym będziemy musieli podać ilość pracowników, ilość miesięcy (maksymalnie 3), kwotę dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz kwotę dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy.

VIA-WOMP jak wypełnić

Czy wniosek VIA-WOMP może obejmować np. 1 miesiąc za przestój ekonomiczny oraz 2 miesiące z tytułu obniżonego wynagrodzenia? Czy trzeba złożyć jeden wniosek na 3 miesiące czy można co miesiąc nowy wniosek na jeden miesiąc?

Przedsiębiorca może wystąpić o dofinansowanie wynagrodzenia w ramach przestoju ekonomicznego a następnie o dofinansowania w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorca w takim przypadku składa odrębne wnioski. Przykładowo jeśli wprowadził przestój ekonomiczny w kwietniu, to w kwietniu składa pierwszy wniosek np. na 1 miesiąc, a następnie składa wniosek w maju na dofinansowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy.

 

VIA-WOMP → TREŚĆ WNIOSKU → przestój ekonomiczny

Wybór “przestoju ekonomicznego” w sekcji “TREŚĆ WNIOSKU” spowoduje, że pojawią się pola do wypełnienia. Będą to:

a) dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w kwocie,

b) pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia , o której mowa w pkt 1 lit. a, w kwocie:

blank
Przed podaniem tych kwot sugeruję wcześniej przygotować wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP, który jest załącznikiem do wniosku VIA-WOMP (piszę o nim niżej, link do niego również podałem niżej). W załączniku tym wypełniamy arkusz po tytułem: “przestój ekonomiczny”. Pola żółte uzupełniamy samodzielnie, pola niebieska zostaną wypełnione automatycznie:

via-womp przestój ekonomiczny

Do formularza VIA-WOMP w sekcji TREŚĆ WNIOSKU → “przestój ekonomiczny” wpisujemy odpowiednio kwoty znajdujące się w niebieskich polach załącznika wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP z arkusza “przestój ekonomiczny“.

Podane przeze mnie powyżej kwoty są oczywiście przykładowe. Proszę się nimi nie sugerować.

Jeżeli chcemy, aby w polu “W tym łączna wartość dofinansowanych składek na ubezpieczenie po stronie pracodawcy” wynosiła “0”, zaznaczamy “0” w żółtym polu pod “Czy pracownik jest objęty zwolnieniem ze składek ZUS?”:

VIA-WOMP czy pracownik jest objęty zwolnieniem ze składek ZUS

Należy tak zrobić wówczas, gdy złożyliśmy już albo zamierzamy złożyć inny wniosek dotyczący dofinansowania składek ZUS pracowników za taki sam okres, np. wniosek RDZ.

Dzięki temu we wniosku VIA-WOMP w sekcji “OŚWIADCZENIE” będziemy mogli wybrać wariant: “zamierzam skorzystać ze zwolnień w opłacaniu składek ZUS…”.

via-womp pkt 6 sekcji oświadczenie

W innym przypadku, a więc gdy wybierzemy “1” w polu “Czy pracownik jest objęty zwolnieniem ze składek ZUS”, system automatycznie obliczy łączną wartość dofinansowania składek na ubezpieczenie po stronie pracodawcy” i w sekcji OŚWIADCZENIE wybierze za nas wariant “nie zamierzam skorzystać ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS…” (o czym piszę również niżej).

 

VIA-WOMP → TREŚĆ WNIOSKU → obniżenie wymiaru czasu pracy

Analogicznie postąpić musimy w przypadku, gdy w sekcji TREŚĆ WNIOSKU wybierzemy obniżenie wymiaru czasu pracy. Zaznaczenie pola “obniżenie wymiaru czasu pracy” spowoduje, że uzupełnić będziemy musieli dodatkowe pola, w tym:

a) dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w kwocie,

b) pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia , o której mowa w pkt 2 lit. a, w kwocie:

VIA-WOMP sekcja treść wniosku

Kwoty te przepisujemy z wcześniej wypełnionego załącznika do wniosku VIA-WOMP, czyli z załącznika “wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP” → arkusz “obniżony wymiar czasu pracy“:

wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z fgśp xls

Do formularza VIA-WOMP w sekcji TREŚĆ WNIOSKU → “obniżony wymiar czasu pracy” wpisujemy odpowiednio kwoty znajdujące się w niebieskich polach załącznika wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP z arkusza “obniżony wymiar czasu pracy“.

Podane przeze mnie powyżej kwoty są oczywiście przykładowe. Proszę się nimi nie sugerować.

Jeżeli złożyliśmy już inny wniosek (albo zamierzamy taki złożyć) dotyczący dofinansowania składek ZUS pracowników za taki sam okres, np. RDZ ZUS, wówczas w polu: “Czy pracownik jest objęty zwolnieniem ze składek ZUS?” wpisujemy “0”:

wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z fgśp xls

 

VIA-WOMP → OŚWIADCZENIE

W sekcji 7 wniosku VIA-WOMP wybieramy czy spadek obrotów gospodarczych liczymy w ujęciu ilościowym albo wartościowym. Zaznaczymy sposób liczenia spadku obrotów oraz datę początkową dla dwóch kolejnych miesięcy lub jednego miesiąca. Należy zwrócić uwagę na dalszą treść oświadczenia, w którym oświadczamy, że:

• nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości,

• przedsiębiorca nie zalega z regulowaniem zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne,

• wniosek nie obejmuje pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,

• przedsiębiorca nie ubiegał się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy,

• przedsiębiorca odprowadzał składki na ZUS od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie pracowników (patrz niżej) dołączonym do wniosku VIA-WOMP.

VIA-WOMP oświadczenie

Dwie informacje dotyczące wypełniania wniosku VIA-WOMP w sekcji “OŚWIADCZENIE”:

1) data w pkt 1 lit a) lub b) powinna pokrywać się z datą jaką wpisujemy w załączniku “wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP” w arkuszu “obroty” (dzień od którego liczony jest spadek obrotów),

2) jeżeli wcześniej w sekcji “TREŚĆ WNIOSKU” zaznaczyliśmy, że wnioskujemy również o “pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia” to w pkt 6 sekcji “OŚWIADCZENIE” nie mamy już wyboru pomiędzy “zamierzam” a “nie zamierzam”. System automatycznie wybierze za nas wariant: “nie zamierzam”:

VIA-WOMP sekcja oświadczenie

Załączniki do wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

W sekcji “załączniki” należy dodać do wniosku VIA-WOMP trzy załączniki. Zaznaczam, że załączniki te są konieczne i niezbędne, by wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy został merytorycznie rozpoznany.

 

Porozumienie określające warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy

Pierwszym załącznikiem jest porozumienie, z określonymi warunkami i trybem wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Porozumienie, o którym tu mowa zawiera pracodawca z przedstawicielami pracowników. Porozumienie powinno zawierać co najmniej:

1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;

2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;

3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu
pracy.

Porozumienie powinno zostać dołączone do wniosku w formacie PDF lub JPG.

 

Umowa o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Drugim załącznikiem jest umowa o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP. Umowa powinna być podpisana przez przedsiębiorcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub wydrukowana o podpisana w sposób tradycyjny po czym zeskanowana do pliku w formacie PDF. Z punktu widzenia przedsiębiorcy najważniejszym postanowieniem umowy są zobowiązania, które przedsiębiorca przyjmuje na siebie, a są nimi:

1) zobowiązanie do niewypowiadania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania przez pracownika świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków z FGŚP;

2) zobowiązanie do niewypowiadania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie kolejnych miesięcy odpowiadający ilością  liczbie miesięcy pobierania przez pracownika świadczeń na rzecz ochrony miejsca pracy;

W praktyce wnioski VIA-WOMP dotyczyć będą dofinansowania wynagrodzeń w okresie 3 miesięcy (maksymalny okres dofinansowania wynagrodzeń pracowników wynosi właśnie 3 miesiące). Tak więc pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres 3 miesięcy i przez kolejne 3 miesiące, co daje łącznie okres 6 miesięcy.

 

Skutki naruszenia przez przedsiębiorcę zobowiązania do niewypowiadania pracownikom umów o pracę

W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań przedsiębiorca będzie musiał zwrócić pobrane z FGŚP środki w tej części, która była przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązał umowę przed upływem okresów wskazanych wyżej w pkt 1 lub pkt 2 wraz z odsetkami od zaległości podatkowych.

 

Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP

Trzecim załącznikiem do wniosku VIA-WOMP jest wypełniony wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP, według określonego wzoru. Wzór ten ma postać pliku XLS i wygląda następująco:

Wykaz pracowników załącznik do wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Należy zwrócić uwagę, że załącznik z wykazem pracowników w postaci pliku XLS składa się z trzech arkuszy. Pierwszy arkusz to obroty, drugi – obniżony wymiar czasu pracy, trzeci – przestój ekonomiczny:

VIA-WOMP załącznik do wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

VIA-WOMP wykaz pracowników

Jeżeli wcześniej we wniosku w sekcji 6 (TREŚĆ WNIOSKU) zaznaczyliśmy wyłącznie obniżony wymiar czasu pracy, to wypełniamy wyłącznie arkusz “obniżony wymiar czasu pracy“. Jeżeli w sekcji 6 wniosku zaznaczyliśmy wyłącznie przestój ekonomiczny, to w załączniku XLS wypełniamy wyłącznie arkusz pt. “przestój ekonomiczny“. Arkusz pt. “obroty” wypełniamy każdorazowo.

W arkuszu “obroty” możemy mieć problem z wpisaniem daty od której liczony jest spadek obrotów. Problem związany jest z formatem tej daty, która – jak wynika z treści załącznika – powinna wyglądać następująco “DD-MM-RRRR“. Próbując wpisać datę w takim właśnie sposób, wyskoczyć nam może taki komunikat:

via womp data od którego liczony jest spadek obrotów

Rozwiązaniem tego problemu jest wpisanie daty, od której liczony jest spadek obrotów, w innym formacie, to znaczy: “RRRR-MM-DD“:

via womp data od którego liczony jest spadek obrotów

 

Wniosek VIA-WOMP – najczęściej popełniane błędy

Do najczęściej spotykanych błędów przy wypełnianiu wniosku VIA-WOMP należą:

rozbieżności pomiędzy wnioskiem złożonym na stronie praca.gov.pl  a załączonym dodatkowo ręcznie wypełnionym wnioskiem,

w załączniku nr 2 do umowy (oświadczenie) wnioskodawca nie wskazuje okresu dofinansowania lub wskazany jest błędny okres,

różnica we wskazanym spadku obrotów pomiędzy wnioskiem a wypełnionym kalkulatorem,

nie wypełnione wszystkie wymagane załączniki do umowy,

rozbieżność pomiędzy wskazana kwotą dofinansowania wskazaną we wniosku a kwotą wskazaną w kalkulatorze,

rozbieżność pomiędzy oświadczeniem  we wniosku o zamiarze skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS, a zaznaczeniem w kalkulatorze  o korzystaniu z tego zwolnienia,

błędnie zaznaczone odpowiedzi co do wieku pracowników powyżej lub poniżej 30 roku życia, wskazanych w kalkulatorze,

brak składania oświadczeń co do działalności w sektorze podstawowej produkcji rolnej i rybołówstwa, pomimo informacji w dokumentach rejestrowych o prowadzeniu działalności w tych sektorach (PKD); dołączenie oświadczenia wynika z komunikatu Urzędu o naborze wniosków, jak i z zasad ubiegania się o tę formę pomocy,

wpisywanie we wniosku wypełnionym na stronie praca.gov.pl w miejscu „nazwa przedsiębiorcy”: WROCŁAW.

Wniosek o interpretację indywidualną

Interpretacja podatkowa pozwala podatnikowi uzyskać pewność, że rozwiązanie prawne, które zamierza wprowadzić (albo już wprowadził) oraz skutki podatkowe wynikające z tego rozwiązania, będą przez organy podatkowe uznane za poprawne, tzn. przyjęte rozwiązanie będzie zgodne z prawem.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Procedurę przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę oraz kwestię następstwa prawnego w zakresie praw i obowiązków związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Odwołanie od decyzji podatkowej

Odwołanie od decyzji podatkowej jest środkiem umożliwiającym podatnikowi zaskarżenie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia podatkowego organu I instancji. Odwołanie przenosi sprawę podatkową do organu wyższego stopnia, który nie tyle kontroluje zapadłą decyzję organu I instancji, ale rozpoznaje sprawę od nowa.

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego

Celem instytucji zabezpieczenia zobowiązania podatkowego jest zagwarantowanie środków finansowych dla zaspokojenia zobowiązań podatkowych, które określone zostaną wiążąco decyzją wymiarową. W niniejszym artykule wyjaśnię w jakich przypadkach możliwe jest zabezpieczenie zobowiązania podatkowego?

Adwokat. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.
+48 507 407 800
msz@szymalazaremba.pl
blank