w kategorii Covid-19

rsp-d jak wypełnić

Wniosek RSP-D (świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą)

W poprzednim artykule wyjaśniałem, w jaki sposób wypełnić wniosek RDZ, czyli wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS na 3 miesiące. W niniejszym artykule syntetycznie omówię jak wypełnić wniosek RSP-D, czyli wniosek o świadczenie postojowe. Niniejszy poradnik dotyczy wyłącznie wniosku składanego przez przedsiębiorcę, który prowadzi działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG).

 

Warunki do skorzystania ze świadczenia postojowego

Aby przedsiębiorca, który nie zawiesił działalności gospodarczej, mógł skorzystać ze świadczenia postojowego spełniać musi następujące warunki:

1) rozpoczął działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.;

2) wskutek pandemii koronawirusa doszło do przestoju w jego przedsiębiorstwie;

3) przychód z prowadzenia działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;

4) przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,

5) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Warunki te muszą być spełnione łącznie, tzn. wszystkie z nich muszą zostać zrealizowane, by uzyskać świadczenie postojowe.

 

Aby przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą, mógł skorzystać ze świadczenia postojowego spełniać musi następujące warunki:

1) rozpoczął działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.;

2) zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.;

3) przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składa wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;

4) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie, aby uzyskać świadczenie postojowe.

 

Przedsiębiorca, który jest podatnikiem VAT zwolnionym i jest na karcie podatkowej

Jeżeli dany przedsiębiorca jest podatnikiem VAT zwolnionym (więcej na ten temat w artykule: Podatnik VAT czynny a zwolniony – różnice) oraz wybrał opodatkowanie w formie karty podatkowej, powyższe warunki nie dotyczą go w ogóle. Jednak wypłacone mu świadczenie postojowe będzie niższe od wypłacanego wszystkim innym podatnikom, o czym niżej.

 

Świadczenie postojowe – ile razy wypłacane?

W związku ze zmianą art. 15zr ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach… obecnie świadczenie postojowej może zostać przyznane nie więcej niż trzy razy. Zmiana ta weszła w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r. W poprzednim stanie prawnym świadczenie to było jednorazowe.

 

Warunki do ponownego przyznania świadczenia postojowego

Ustawodawca przewidział następujące warunki do ponownego (drugiego oraz trzeciego) przyznania świadczenia postojowego:

1) złożenie oświadczenia przez osobę, która otrzymała już wcześniej świadczenie postojowe;

2) wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty poprzedniego świadczenia postojowego;

3) przyznanie po raz kolejny świadczenia postojowego może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy osoba wnioskująca wykaże w składanym oświadczeniu o kolejne świadczenie postojowe, że jej sytuacja nie uległa poprawie;

 

Wysokość świadczenia postojowego

Dla przedsiębiorcy, który jest podatnikiem VAT zwolnionym i rozlicza podatek dochodowy w formie karty podatkowej, świadczenie postojowe wyniesie 50% minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku, czyli 1300 zł. Wszyscy pozostali przedsiębiorcy, a więc również ci, którzy są na karcie podatkowej i są podatnikami VAT czynnymi, otrzymają 80% minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku, czyli 2080 zł. Kwoty te dotyczą jednej wypłaty świadczenia postojowego (za jeden miesiąc). W związku z wprowadzeniem możliwości ubiegania się o ponowne świadczenie postojowe – po raz drugi oraz trzeci, łączna możliwa kwota do uzyskania pomocy z tego tytułu wynosi odpowiednio: 3900 zł (podatnik VAT zwolniony, który rozlicza podatek dochodowy w formie karty podatkowej) oraz 6240 zł dla wszystkich pozostałych podatników.

 

Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie postojowe?

W celu otrzymania świadczenia postojowego przedsiębiorca musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe. Wniosek ten składany jest na urzędowym formularzu i jest oznaczony symbolem RSP-D. Wniosek RSP-D można wysłać do ZUS w formie tradycyjnej (papierowej), elektronicznej – za pomocą platformy PUE ZUS lub złożyć osobiście w jednym z oddziałów ZUS.

 

Termin na złożenie wniosku RSP-D

Wniosek o świadczenie postojowe należy złożyć do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii. Ustawa nie określa, czy 3-miesięczny termin należy liczyć od końca miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii, czy też od dnia, w którym zniesiono ogłoszony stan epidemii.

 

Jak wypełnić wniosek RSP-D?

Wniosek o świadczenie postojowe (RSP-D) można wypełnić i wysłać logując się na platformie usług elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Oczywiście wcześniej należy zarejestrować się na tej platformie. Od razu uprzedzę – do podpisania wniosku RSP-D niezbędne jest posiadanie podpisu zaufanego ePUAP, a więc trzeba posiadać profil zaufany na ePUAP. W pierwszej kolejności logujemy się do swojego konta na PUE ZUS. Są cztery sposoby, aby to zrobić:

1) bezpośrednio za pomocą login i hasła do PUE ZUS;

2) za pomocą profilu zaufanego;

3) przez kwalifikowany podpis elektroniczny;

4) przez bankowość elektroniczną.

rsp-d jak wypełnić

 

Po zalogowaniu do PUE ZUS, przechodzimy do zakładki „Płatnik”:

rsp-d jak wypełnić

 

Po wybraniu zakładki „Płatnik” należy wybrać okno „Usługi” i kliknąć w „Pokaż”:

zus rsp-d

 

W wyszukiwarce wpisujemy skrót “RSP-D” i klikamy w „Filtruj”:

wniosek rsp-d jak wypełnić

 

Wyszukiwarka powinna odnaleźć wniosek RSP-D. Wówczas klikamy na przycisk „Przejdź do usługi”:

jak wypełnić wniosek o świadczenie postojowe

 

W następnym oknie potwierdzamy, że chcemy wykonać daną usługę biznesową. Klikamy w „OK”:

rsp-d wniosek

 

Na stronie pierwszej wniosku RSP-D należy uzupełnić pola i podać swoje dane: imię, nazwisko, numer NIP, REGON. Zwracam uwagę na to, by podać adres mailowy i numer rachunku bankowego, na który przekazane zostanie świadczenie postojowe (jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony). Następnie należy wybrać, czy podatek dochodowy rozliczamy w formie karty podatkowej i zarazem jesteśmy podatnikiem VAT zwolnionym, czy też nie spełniamy łącznie tych dwóch warunków. Jeżeli nie spełniamy tych dwóch warunków łącznie, wówczas stawiamy krzyżyk w drugim w kolejności polu („Pozostałe formy opodatkowania…”).

zus rsp-d dane adresowe

 

Jeżeli wnioskujący o świadczenie postojowe nie zawiesił działalności gospodarczej, to w sekcji III wniosku podaje dane o uzyskanym przychodzie z dwóch ostatnich miesięcy przed miesiącem, w którym składa wniosek. Np. jeżeli ktoś składa wniosek RSP-D w kwietniu, to podaje przychody osiągnięte w marcu i lutym. Naciśnięcie przycisku „Wypełnij” spowoduje, że system automatycznie wybierze za nas dwa miesiące poprzedzające miesiąc, w którym wypełniamy wniosek:

zus rsp-d strona 1

 

Na stronie 2 wniosku RSP-D znajdują się dwie sekcje. Sekcję IV wypełniają wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalności gospodarczą. Natomiast sekcję V („Oświadczenie”) wypełnia każda osoba, który składa wniosek o świadczenie postojowe. Na samym końcu wniosku widnieje oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Po wypełnieniu wniosku RSP-D, klikamy w przycisk „Zapisz”:

zus rsp-d strona 2

 

Klikamy na przycisk „Wyślij”:
wniosek o świadczenie postojowe jak wypełnić

W oknie „Wybór sposobu przesłania odpowiedzi z ZUS” wybieramy, czy chcemy otrzymać odpowiedź na wniosek RSP-D w formie elektronicznej, pocztą tradycyjną, czy odbierzemy ją osobiście w oddziale ZUS:

rsp-d zus

W kolejnym oknie należy wybrać wariant podpisania wniosku RSP-D. Istnieją trzy sposoby elektronicznego podpisania wniosku: podpis ePUAP (podpis zaufany), podpis osobisty (e-dowód), kwalifikowany podpis elektroniczny. Sądzę, że większość wnioskodawców wybierze podpis ePUAP, gdyż jest to najdostępniejsza (darmowa) forma uzyskania podpisu.

rsp-d zus

 

Ponowne świadczenie postojowe – wniosek RSP-DK

W celu otrzymania po raz kolejny świadczenia postojowego, wymagane jest złożenie wniosku oznaczonego jako RSP-DK. We wniosku tym należy wykazać, że sytuacja materialna przedsiębiorcy nie uległa poprawie.

RSP-DK

Jak wypełnić wniosek RDZ? • Załącznik do wniosku RDZ

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych ustawodawca wprowadził do polskiego porządku prawnego tzw. tarczę antykryzysowa. Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców zakłada, że jedną z form pomocy przedsiębiorcom jest zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące.

VIA-WOMP • Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

W niniejszym artykule wyjaśniam co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z FGŚP. Możliwość taką dają przedsiębiorcom przepisy niedawno wprowadzonej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm • Wrocław W ramach obsługi prawnej firm oferujemy bieżące doradztwo prawne dla spółek i innych przedsiębiorców w sprawach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, w szczególności: sporządzamy i opiniujemy umowy stosowane przez przedsiębiorców (np. umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia, umowy o współpracy, umowy sprzedaży, umowy dostawy i montażu), przygotowujemy oraz analizujemy regulaminy [...]

Doradztwo podatkowe, prawo podatkowe

Doradztwo podatkowe • Prawo podatkowe Doradzamy naszym Klientom w sprawach podatkowych w zakresie następujących podatków: ➤ podatek od towarów i usług (VAT), ➤ podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), ➤ podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), ➤ podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), ➤ podatek od spadków i darowizn, ➤ podatek od nieruchomości. Świadczone przez Kancelarię [...]

Marek Szymała
Adwokat. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.