w kategorii Covid-19

rsp-d jak wypełnić

Wniosek RSP-D (świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą)

W poprzednim artykule wyjaśniałem, w jaki sposób wypełnić wniosek RDZ, czyli wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS na 3 miesiące. W niniejszym artykule syntetycznie omówię jak wypełnić wniosek RSP-D, czyli wniosek o świadczenie postojowe. Niniejszy poradnik dotyczy wyłącznie wniosku składanego przez przedsiębiorcę, który prowadzi działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG).

 

Warunki do skorzystania ze świadczenia postojowego

Aby przedsiębiorca, który nie zawiesił działalności gospodarczej, mógł skorzystać ze świadczenia postojowego spełniać musi następujące warunki:

1) rozpoczął działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.;

2) wskutek pandemii koronawirusa doszło do przestoju w jego przedsiębiorstwie;

3) przychód z prowadzenia działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;

4) przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,

5) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Warunki te muszą być spełnione łącznie, tzn. wszystkie z nich muszą zostać zrealizowane, by uzyskać świadczenie postojowe.

 

Aby przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą, mógł skorzystać ze świadczenia postojowego spełniać musi następujące warunki:

1) rozpoczął działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.;

2) zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.;

3) przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składa wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;

4) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie, aby uzyskać świadczenie postojowe.

 

Przedsiębiorca, który jest podatnikiem VAT zwolnionym i jest na karcie podatkowej

Jeżeli dany przedsiębiorca jest podatnikiem VAT zwolnionym (więcej na ten temat w artykule: Podatnik VAT czynny a zwolniony – różnice) oraz wybrał opodatkowanie w formie karty podatkowej, powyższe warunki nie dotyczą go w ogóle. Jednak wypłacone mu świadczenie postojowe będzie niższe od wypłacanego wszystkim innym podatnikom, o czym niżej.

 

Świadczenie postojowe – ile razy wypłacane?

W związku ze zmianą art. 15zr ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach… obecnie świadczenie postojowej może zostać przyznane nie więcej niż trzy razy. Zmiana ta weszła w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r. W poprzednim stanie prawnym świadczenie to było jednorazowe.

 

Warunki do ponownego przyznania świadczenia postojowego

Ustawodawca przewidział następujące warunki do ponownego (drugiego oraz trzeciego) przyznania świadczenia postojowego:

1) złożenie oświadczenia przez osobę, która otrzymała już wcześniej świadczenie postojowe;

2) wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty poprzedniego świadczenia postojowego;

3) przyznanie po raz kolejny świadczenia postojowego może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy osoba wnioskująca wykaże w składanym oświadczeniu o kolejne świadczenie postojowe, że jej sytuacja nie uległa poprawie;

 

Wysokość świadczenia postojowego

Dla przedsiębiorcy, który jest podatnikiem VAT zwolnionym i rozlicza podatek dochodowy w formie karty podatkowej, świadczenie postojowe wyniesie 50% minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku, czyli 1300 zł. Wszyscy pozostali przedsiębiorcy, a więc również ci, którzy są na karcie podatkowej i są podatnikami VAT czynnymi, otrzymają 80% minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku, czyli 2080 zł. Kwoty te dotyczą jednej wypłaty świadczenia postojowego (za jeden miesiąc). W związku z wprowadzeniem możliwości ubiegania się o ponowne świadczenie postojowe – po raz drugi oraz trzeci, łączna możliwa kwota do uzyskania pomocy z tego tytułu wynosi odpowiednio: 3900 zł (podatnik VAT zwolniony, który rozlicza podatek dochodowy w formie karty podatkowej) oraz 6240 zł dla wszystkich pozostałych podatników.

 

Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie postojowe?

W celu otrzymania świadczenia postojowego przedsiębiorca musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe. Wniosek ten składany jest na urzędowym formularzu i jest oznaczony symbolem RSP-D. Wniosek RSP-D można wysłać do ZUS w formie tradycyjnej (papierowej), elektronicznej – za pomocą platformy PUE ZUS lub złożyć osobiście w jednym z oddziałów ZUS.

 

Termin na złożenie wniosku RSP-D

Wniosek o świadczenie postojowe należy złożyć do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii. Ustawa nie określa, czy 3-miesięczny termin należy liczyć od końca miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii, czy też od dnia, w którym zniesiono ogłoszony stan epidemii.

 

Jak wypełnić wniosek RSP-D?

Wniosek o świadczenie postojowe (RSP-D) można wypełnić i wysłać logując się na platformie usług elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Oczywiście wcześniej należy zarejestrować się na tej platformie. Od razu uprzedzę – do podpisania wniosku RSP-D niezbędne jest posiadanie podpisu zaufanego ePUAP, a więc trzeba posiadać profil zaufany na ePUAP. W pierwszej kolejności logujemy się do swojego konta na PUE ZUS. Są cztery sposoby, aby to zrobić:

1) bezpośrednio za pomocą login i hasła do PUE ZUS;

2) za pomocą profilu zaufanego;

3) przez kwalifikowany podpis elektroniczny;

4) przez bankowość elektroniczną.

rsp-d jak wypełnić

 

Po zalogowaniu do PUE ZUS, przechodzimy do zakładki „Płatnik”:

rsp-d jak wypełnić

 

Po wybraniu zakładki „Płatnik” należy wybrać okno „Usługi” i kliknąć w „Pokaż”:

zus rsp-d

 

W wyszukiwarce wpisujemy skrót “RSP-D” i klikamy w „Filtruj”:

wniosek rsp-d jak wypełnić

 

Wyszukiwarka powinna odnaleźć wniosek RSP-D. Wówczas klikamy na przycisk „Przejdź do usługi”:

jak wypełnić wniosek o świadczenie postojowe

 

W następnym oknie potwierdzamy, że chcemy wykonać daną usługę biznesową. Klikamy w „OK”:

rsp-d wniosek

 

Na stronie pierwszej wniosku RSP-D należy uzupełnić pola i podać swoje dane: imię, nazwisko, numer NIP, REGON. Zwracam uwagę na to, by podać adres mailowy i numer rachunku bankowego, na który przekazane zostanie świadczenie postojowe (jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony). Następnie należy wybrać, czy podatek dochodowy rozliczamy w formie karty podatkowej i zarazem jesteśmy podatnikiem VAT zwolnionym, czy też nie spełniamy łącznie tych dwóch warunków. Jeżeli nie spełniamy tych dwóch warunków łącznie, wówczas stawiamy krzyżyk w drugim w kolejności polu („Pozostałe formy opodatkowania…”).

zus rsp-d dane adresowe

 

Jeżeli wnioskujący o świadczenie postojowe nie zawiesił działalności gospodarczej, to w sekcji III wniosku podaje dane o uzyskanym przychodzie z dwóch ostatnich miesięcy przed miesiącem, w którym składa wniosek. Np. jeżeli ktoś składa wniosek RSP-D w kwietniu, to podaje przychody osiągnięte w marcu i lutym. Naciśnięcie przycisku „Wypełnij” spowoduje, że system automatycznie wybierze za nas dwa miesiące poprzedzające miesiąc, w którym wypełniamy wniosek:

zus rsp-d strona 1

 

Na stronie 2 wniosku RSP-D znajdują się dwie sekcje. Sekcję IV wypełniają wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalności gospodarczą. Natomiast sekcję V („Oświadczenie”) wypełnia każda osoba, który składa wniosek o świadczenie postojowe. Na samym końcu wniosku widnieje oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Po wypełnieniu wniosku RSP-D, klikamy w przycisk „Zapisz”:

zus rsp-d strona 2

 

Klikamy na przycisk „Wyślij”:
wniosek o świadczenie postojowe jak wypełnić

W oknie „Wybór sposobu przesłania odpowiedzi z ZUS” wybieramy, czy chcemy otrzymać odpowiedź na wniosek RSP-D w formie elektronicznej, pocztą tradycyjną, czy odbierzemy ją osobiście w oddziale ZUS:

rsp-d zus

W kolejnym oknie należy wybrać wariant podpisania wniosku RSP-D. Istnieją trzy sposoby elektronicznego podpisania wniosku: podpis ePUAP (podpis zaufany), podpis osobisty (e-dowód), kwalifikowany podpis elektroniczny. Sądzę, że większość wnioskodawców wybierze podpis ePUAP, gdyż jest to najdostępniejsza (darmowa) forma uzyskania podpisu.

rsp-d zus

 

Ponowne świadczenie postojowe – wniosek RSP-DK

W celu otrzymania po raz kolejny świadczenia postojowego, wymagane jest złożenie wniosku oznaczonego jako RSP-DK. We wniosku tym należy wykazać, że sytuacja materialna przedsiębiorcy nie uległa poprawie.

RSP-DK

Jak wypełnić wniosek RDZ? • Załącznik do wniosku RDZ

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych ustawodawca wprowadził do polskiego porządku prawnego tzw. tarczę antykryzysowa. Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców zakłada, że jedną z form pomocy przedsiębiorcom jest zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące.

VIA-WOMP • Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

W niniejszym artykule wyjaśniam co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z FGŚP. Możliwość taką dają przedsiębiorcom przepisy niedawno wprowadzonej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

PSZ-PKDG • Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Co należy zrobić, aby otrzymać pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy?
Czy każdy mikroprzedsiębiorca może ubiegać się o taką pożyczkę i jakie są warunki jej udzielenia?

Krótka oraz długa blokada rachunku bankowego STIR

Art. 119zv – 119zzd Ordynacji podatkowej Blokada rachunku bankowego podmiotu kwalifikowanego ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora bankowego do wyłudzeń skarbowych. Kto dokonuje blokady rachunku bankowego? Na jaki czas rachunek bankowy podatnika może zostać zablokowany?

Adwokat. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.
+48 507 407 800
msz@szymalazaremba.pl
blank