w kategorii Covid-19

jak wypełnić wniosek rdzW art. 31zo – 31zu ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ustawodawca wprowadził pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Jedną z form pomocy na rzecz firm jest zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące. W niniejszym artykule wyjaśniam jak wypełnić wniosek RDZ oraz załącznik do wniosku RDZ.

 

Dla kogo zwolnienie z ZUS na 3 miesiące?

Ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS mogą skorzystać:

1) płatnik składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (wysokość zwolnienia 100%);

2) płatnik składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych (wysokość zwolnienia 50%);

3) płatnik składek, będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne (wysokość zwolnienia 100%);

4) duchowny będący płatnikiem składek (wysokość zwolnienia 100%).

 

Jakich składek dotyczy zwolnienie z ZUS na 3 miesiące?

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek dotyczy następujących należności: składek na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy wykazanych przez płatnika w deklaracjach ZUS.

 

Jakich miesięcy dotyczy zwolnienie z ZUS?

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS dotyczy trzech miesięcy. Są to: marzec, kwiecień oraz maj 2020 roku.

 

Co należy zrobić, by skorzystać ze zwolnienia z płacenia składek ZUS?

Warunkiem uzyskania zwolnienia z zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne oraz pozostałych jest złożenie przez płatnika składek wniosku do ZUS. Wniosek ten oznaczony jest symbolem RDZ. Wniosek RDZ można wysłać pocztą tradycyjną, złożyć osobiście w placówce ZUS lub wysłać drogą elektroniczną za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

 

Do kiedy należy złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące?

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące, tzn. za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Poniżej wyjaśniam krok po kroku, w jaki sposób płatnik składek może złożyć wniosek RDZ ZUS w formie elektronicznej za pomocą platformy PUE ZUS.

 

Czy przychód z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek stanowić będzie przychód do opodatkowania w PIT albo CIT?

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ZUS nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Jak wypełnić wniosek RDZ?

W pierwszej kolejności należy zalogować się na platformie PUE ZUS. Można to zrobić na cztery sposoby:

1) bezpośrednie logowanie do PUE ZUS za pomocą loginu oraz hasła;

2) poprzez profil zaufany;

3) poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny;

4) poprzez bankowość elektroniczną.

jak wypełnić wniosek rdz

 

Po zalogowaniu się do PUE ZUS, w prawym bocznym panelu należy wybrać opcję “Płatnik“:

jak wypełnić wniosek rdz krok po kroku

 

Następnie w panelu Usługi klikamy na ”Pokaż”:

jak wypełnić wniosek rdz krok po kroku

 

W oknie wyszukiwarki usług wpisujemy skrót „RDZ” i klikamy na „Filtruj”:

wniosek RDZ do ZUS

 

Wyszukiwarka powinna odnaleźć interesujący nas wniosek, nazwany w portalu ZUS jako: „Złożenie dokumentu RDZ. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.”. Klikamy na przycisk „Przejdź do usługi”:

złożenie dokumentu RDZ

 

Wyskoczy nam okno „Przekierowanie do usługi biznesowej”. Klikamy w przycisk OK:

wniosek rdz jak wypełnić

 

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS w formie elektronicznej zawiera trzy strony. Na pierwszej stronie należy podać dane płatnika składek: NIP, REGON, PESEL, imię i nazwisko, adres zamieszkania. Następnie klikamy w przycisk STRONA 2:

wniosek RDZ strona 1

Na drugiej stronie wniosku RDZ  należy zaznaczyć, czy składamy wniosek jako płatnik składek ZUS opłacając je za innych ubezpieczonych (1) lub jako płatnik składek ZUS, który opłaca je za siebie samego (2). W przypadku, gdy składki ZUS opłacamy samodzielnie za siebie, do zwolnienia z ZUS na 3 miesiące musimy spełnić dodatkowy warunek: nasz przychód (uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek) nie może być wyższy niż 300% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (15 681 zł). Jeżeli wnioskodawca wybierze wariant z trzema miesiącami (marzec, kwiecień, maj), to w takim przypadku pierwszym miesiącem, za jaki składany jest wniosek RDZ, będzie marzec.

We wniosku RDZ podajemy przychód (jeżeli wniosek składany jest za 3 miesiące, należy podać przychód uzyskany w marcu), a nie dochód. Dochód to różnica pomiędzy przychodami uzyskanymi w danym miesiącu a kosztami ich uzyskania.

W przypadku, gdy płatnik opłaca składki za innych, warunkiem do 100% zwolnienia należności wykazanych w deklaracjach ZUS za marzec-maj 2020 r. jest limit osób zgłoszonych do ubezpieczeń, który nie może przekraczać 9 osób (art. 31zo ust. 1). Zwolnienie dla płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych wynosi 50% należności z tytułu składek wykazanych jako należne w deklaracjach rozliczeniowych za miesiące marzec-maj 2020 r. (art. 31zo ust. 1a).

wniosek RDZ strona 2

Na stronie drugiej należy zaznaczyć, których miesięcy dotyczy wniosek o zwolnienie ze składek ZUS oraz wybrać wariant opłacania składek – za innych ubezpieczonych lub za siebie. W drugim przypadku, gdy wniosek RDZ dotyczy składek płaconych samodzielnie przez płatnika (wnioskodawcę), podajemy również przychód, który uzyskaliśmy w pierwszym miesiącu, za który składamy wniosek RDZ. Klikamy na przycisk „ZAPISZ”:

jak wypełnić załącznik do wniosku rdz

Przechodzimy do panelu „Dokumenty robocze”, wybieramy „Wniosek RDZ” i klikamy w przycisk „Szczegóły/wyślij”.

 

Załącznik do wniosku RDZ

W aktualnej wersji elektronicznego formularza RDZ nie ma konieczności dołączania poniższego załącznika. W nowej wersji formularza RDZ (od 18 kwietnia 2020 r.) dane, które poprzednio wypełnialiśmy w “zewnętrznym” załączniku zostały przeniesione do samego wniosku RDZ i obecnie znajdują się na 3 stronie RDZ. Jednakże same wskazówki dotyczące tego jak wypełnić załącznik do wniosku RDZ pozostają nadal aktualne.

rdz zus wersja 2

Wersja wniosku RDZ obowiązująca do 17 kwietnia 2020 r.

Do wniosku RDZ w wersji, który wysyłamy do ZUS w formie elektronicznej, musimy dołączyć załącznik. Załącznik ten można pobrać ze strony ZUS w formacie XLS (Excel). Załącznik do wniosku RDZ wygląda następująco:

załącznik do wniosku rdz pdf

Jak wypełnić załącznik do wniosku RDZ?

W sekcji A załącznika należy podać PKD działalności wnioskodawcy. Jeżeli nie wiemy, jakie PKD wybrać, możemy je wyszukać w schemacie klasyfikacji PKD.

W sekcji B załącznika należy podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy. W zależności od formy organizacyjnej (prawnej) wnioskodawcy trzeba zaznaczyć odpowiedni wariant. Jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, w pkt 1 zaznacza “nie dotyczy”, w pkt 2 – “nie dotyczy”, w pkt 3 – “nie”.

Jak dodać załącznik do wniosku RDZ?

W praktyce załącznik do wniosku RDZ możemy wypełnić na dwa sposoby. Pierwszy, to przygotowanie go na komputerze w programie Excel i dołączenie do wniosku RDZ w formie pliku XLS. Drugi sposób, to pobranie załącznika RDZ PDF, wydrukowanie go na drukarce, wypełnienie go w formie papierowej i zeskanowanie z powrotem do pliku PDF.  Po wypełnieniu załącznika RDZ zapisujemy go na dysku twardym, po czym klikamy w przycisk „Dodaj załącznik”. Wybieramy plik (XLS lub PDF) z wypełnionym przed chwilą załącznikiem z dysku twardego:

jak wypełnić załącznik rdz

Po dodaniu załącznika klikamy w przycisk „Wyślij”:

załącznik do elektronicznego wniosku RDZ

 

Wersja wniosku RDZ obowiązująca od 18 kwietnia 2020 r.

Od 18 kwietnia 2020 r. obowiązuje nowa wersja formularza RDZ, w której treść załącznika została przeniesiona do samego elektronicznego formularza RDZ. Informacje, które były w załączniku znajdują się obecnie na 3 stronie wniosku RDZ:

wniosek rdz zus

 

Jeżeli wnioskującemu została udzielona już pomoc publiczna w celu przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom COVID-19 należy podać wysokość otrzymanej pomocy, datę otrzymania oraz nazwę organu udzielającego pomocy.
wniosek rdz jak wypełnić

 

W oknie „Wybór sposobu przesłania odpowiedzi z ZUS” możemy – jak sama nazwa wskazuje – wybrać, czy chcemy otrzymać odpowiedź na wniosek RDZ w formie elektronicznej, pocztą tradycyjną, czy odbierzemy ją osobiście w oddziale ZUS:

rdz jak wypełnić

 

Na samym końcu musimy wybrać jeden ze sposobów, za pomocą którego podpiszemy wniosek RDZ. Mamy trzy możliwości podpisania: podpis ePUAP (podpis zaufany), podpis osobisty (e-dowód), kwalifikowany podpis elektroniczny. Sądzę, że większość wnioskodawców wybierze podpis ePUAP, gdyż jest to najdostępniejsza (darmowa) forma uzyskania podpisu.

załącznik do wniosku rdz

 

Gdyby się jednak zdarzyło tak, że ktoś posiada kwalifikowany podpis elektroniczny (ja na przykład zaliczam się do takich osób), to podpowiadam, że przed podpisaniem wypełnionego wniosku o zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące, należy dodać swój certyfikat w zakładce – „Ogólny” – panel boczny „Ustawienia – konfiguracja profilu” – „Dane profilu”:

załącznik do wniosku rdz

 

Program przeprowadzi nas przez instalację koniecznego oprogramowania do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego na platformie PUE ZUS (zainstaluje w Google Chrome wtyczkę „Szafir SDK Web”):

jak wypełnić wniosek rdz

 

Przy podpisywaniu wniosku o zwolnienie ze składek ZUS kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy wybrać certyfikat. Interfejs programu do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych Szafir SDK wygląda następująco:

rdz jak wypełnić

 

Wniosek RDZ w przypadku emeryta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

W przypadku emeryta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), wniosek RDZ obejmuje zwolnienie z obowiązku płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (ubezpieczenie obowiązkowe). Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna (ubezpieczenie dobrowolne). Z tego względu wniosek RDZ w zakresie składki na ubezpieczenie chorobowe dotyczyć będzie wyłącznie tych emerytów prowadzących JDG, którzy przystąpili do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Podobnie będzie w przypadku składek na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe (art. 9 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe będzie dotyczyło wyłącznie tych emerytów prowadzących JDG, którzy przystąpili do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego.

Zwolnienie dotyczy bowiem zarówno obowiązkowych, jak i dobrowolnych ubezpieczeń. Jedyny warunek zwolnienia z zapłaty składek, to by wykazane one zostały w deklaracjach rozliczeniowych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.

 

Czy wniosek RDZ może być podpisany przez pełnomocnika?

Zgodnie z art. 31zp ust. 2 pkt 4 ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej, wniosek o zwolnienie z płacenia składek ZUS musi zawierać podpis wnioskodawcy. Jest to zrozumiałe, gdy weźmie się pod uwagę, że oświadczenie płatnika składek, o tym że w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, przychód z działalności nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 31zp ust. 3).

Złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek (RDZ ZUS) za pośrednictwem pełnomocnika, w tym pełnomocnika upoważnionego do załatwiania spraw za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) będzie dotknięte brakiem formalnym. W takim przypadku liczyć się nalezy z tym, że ZUS może wezwać pełnomocnika do podpisania wniosku RDZ przez płatnika składek (wnioskodawcę) (por. postanowienie NSA z dnia 10.05.2017 r., II GZ 340/17).

Wniosek RSP-D • Jak wypełnić wniosek o postojowe?

Jak wypełnić wniosek RSP-D o świadczenie postojowe? Jakie są warunki do skorzystania ze świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą?

VIA-WOMP • Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

W niniejszym artykule wyjaśniam co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z FGŚP. Możliwość taką dają przedsiębiorcom przepisy niedawno wprowadzonej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

In dubio pro tributario

Odczytanie sensu zasady in dubio pro tributario z pozoru wydaje się być zabiegiem banalnie prostym. Jakie bowiem wątpliwości może budzić twierdzenie, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.

Sprzedaż gruntu a VAT – kiedy sprzedaż prywatna a kiedy obrót profesjonalny?

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: kiedy sprzedaż gruntu (nieruchomości gruntowej) będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów opodatkowaną w VAT, zaś w jakich sytuacjach sprzedaż ta nie będzie podlegała VAT?

Adwokat. Partner w Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Specjalizacje: prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo karne skarbowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja administracyjna.
+48 507 407 800
msz@szymalazaremba.pl
blank